Drukuj

Umowy - realizacja i rozliczenia

Komunikat dotyczący nieprawidłowości w sprawozdawczości w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w szpitalnym oddziale ratunkowym

20.08.2019

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że stwierdził liczne nieprawidłowości dotyczące sprawozdawczości w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR), co uniemożliwia przeprowadzenie poprawnej analizy przekazywanych przez Świadczeniodawców danych.
Przypominamy, że przekazanie przez Świadczeniodawcę niekompletnych dokumentów
rozliczeniowych lub przedstawienie dokumentów sporządzonych w sposób nieprawidłowy
i nierzetelny może powodować wstrzymanie rozliczenia wykonanych świadczeń. W związku
z tym wzywamy do zwrócenia uwagi na poprawność danych przekazywanych w raporcie
statystycznym, w szczególności w odniesieniu do czasu pobytu pacjenta na SOR, obejmującym dane dotyczące udzielonego świadczenia wskazujące datę, godzinę i minutę w systemie 24-godzinnym:

o    przyjęcia pacjenta do szpitalnego oddziału ratunkowego,
o    wypisu pacjenta ze szpitalnego oddziału ratunkowego,
o    przekazania pacjenta do oddziału szpitalnego w przypadku udzielania świadczenia przez szpitalny oddział ratunkowy.
Jednocześnie informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia planuje w najbliższym czasie
rozszerzenie zakresu weryfikacji sprawozdawanych danych przez wdrożenie nowych reguł
walidacji i weryfikacji dotyczących danych świadczeń opieki zdrowotnej. Ma to na celu
ujednolicenie zasad i kryteriów przeprowadzanych w OW NFZ weryfikacji danych
sprawozdawczych oraz umożliwienie uporządkowania prowadzonej sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ  

Wszystkie aktualności