Drukuj

Umowy - realizacja i rozliczenia

Termin rozliczania umów za okres styczeń – grudzień 2014 r.

07.01.2015

P. T. Świadczeniodawcy
- wszyscy -

 

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie uprzejmie przypomina, że zgodnie z zapisami § 27 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 13 maja 2008 roku nr 81 poz. 484), rozliczenie wykonania umowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni po upływie okresu rozliczeniowego, tj. 14.02.2015 r.
W celu ostatecznego rozliczenia umowy i wywiązania się z terminów określonych w ww. rozporządzeniu, Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że dokumenty rozliczeniowe za okres styczeń - grudzień 2014r. należy złożyć do 12 stycznia 2015r., co jest zgodne z § 23 Ogólnych Warunków Umów. Przypominamy również o konieczności skorygowania błędnie zarejestrowanych świadczeń (komunikaty zwrotne umieszczane są na portalu SZOI po każdorazowej weryfikacji raportów I fazy rozliczania) oraz przekazaniu wszystkich faktur i faktur korygujących, dla których ZOW NFZ udostępnił szablony.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że dnia 15 lutego 2015r. zostanie założona całkowita blokada umów dla okresu rozliczeniowego od stycznia do grudnia 2014r.

 

Dariusz Ruczyński
p.o. Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie

 

 

Wszystkie aktualności