Drukuj

Umowy - realizacja i rozliczenia

Warunki wypłaty należności i rozliczania dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne

07.10.2015

Świadczeniodawcy
posiadający umowy o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umów w
rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz
umów w rodzaju leczenie szpitalne -
świadczeniawysokospecjalistyczne


Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2015 r. zmieniającego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów (Dz.U. 2015, poz. 1400, zwanego dalej rozporządzeniem OWU), warunkiem wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z aneksu do umowy, obejmującego dodatkowe środki na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na okres od dnia 1 września 2015 r., jest:

 

1. przekazanie przez Świadczeniodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmiany/zmian umowy/umów, podpisanego/podpisanych aneksu/aneksów do umowy/umów wraz z kopią:

 

a) porozumienia dotyczącego sposobu comiesięcznego podziału środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia OWU; albo

 

b) pozytywnej opinii co do sposobu podziału środków, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia OWU; albo

 

c) określonego przez świadczeniodawcę - sposobu podziału środków, o którym mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia OWU,

 

2. comiesięczne przekazywanie do ZOW NFZ dokumentacji rozliczeniowej razem z oświadczeniem w formie pisemnej w postaci papierowej (zarówno dla wersji papierowej dokumentacji rozliczeniowej jak i e-dokumentów), zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2015 r.

 

Świadczeniodawcy zobowiązani są do wystawienia odrębnego rachunku (bez szablonu), obejmującego odpowiedni zakres świadczeń „Koszty świadczeń wynikające z §2 rozporządzenia OWU...", właściwy dla rodzaju świadczeń i typu umowy, po spełnieniu warunków wyszczególnionych w pkt 1 komunikatu i udostępnieniu aneksu przez ZOW NFZ na SZOI. Rachunek (wersja papierowa lub elektroniczna) powinien zostać dostarczony do ZOW NFZ wraz z oświadczeniem w formie papierowej.

 

Źródło: Wydział Ekonomiczno-Finansowy i Współpracy Międzynarodowej ZOW NFZ

Wszystkie aktualności