Drukuj

Umowy - realizacja i rozliczenia

Komunikat dotyczący przekazania środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych

14.10.2015

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie informuje wszystkich Świadczeniodawców, którzy otrzymali aneksy dot. przekazania dodatkowych środków finansowych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych, że przekazanie przez Oddział Funduszu środków finansowych, o których mowa w przywołanym wyżej aneksie, będzie możliwe po spełnieniu przez Świadczeniodawców następujących warunków:

  1. odesłaniu 1 egz. aneksu do umowy, podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji świadczeniodawcy;
  2. przekazaniu wraz z aneksem kopii porozumienia dotyczącego sposobu podziału miesięcznie środków na podwyżki, zawartego z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych, zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, działających u Świadczeniodawcy - ten wymóg dotyczy wyłącznie świadczeniodawców, u których działają związki zawodowe pielęgniarek i położnych, zrzeszające wyłącznie pielęgniarki i położne;
  3. przekazaniu sposobu miesięcznego podziału środków finansowych, pozytywnie zaopiniowanego przez upoważnionego przedstawiciela Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych - ten wymóg dotyczy wszystkich świadczeniodawców, u których nie działają związki zawodowe pielęgniarek i położnych, zrzeszające wyłącznie pielęgniarki i położne;

 

WAŻNE !!!


W sytuacjach wyjątkowych, gdy Świadczeniodawcy nie udało się zawrzeć porozumienia,
o którym mowa w pkt 2 niniejszego komunikatu, albo Świadczeniodawca nie uzyskał pozytywnej opinii Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych (uzyskał negatywną opinię), o której mowa pkt 3 niniejszego komunikatu, przekazuje on do Oddziału Funduszu:
- podpisany aneks do umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego komunikatu;
- dokument porozumienia, które nie zyskało pozytywnej opinii związków zawodowych, albo negatywną opinię Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych;
- dokument określający sposób podziału środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych, ustalony przez samego Świadczeniodawcę.

 

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że kierownictwo Szczecińskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Koszalińskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych,
są przygotowane do realizacji obowiązku, o którym mowa w pkt 3 niniejszego komunikatu.
Wskazujemy, że w siedzibach organów samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, w:
- Szczecinie przy ul. Ks. Bogusława X 30;
- Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 190 III p.
pełnią dyżur osoby upoważnione przez Rady do wydawania opinii dotyczących sposobu podziału przez Świadczeniodawców środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych.


Wydział Ekonomiczno-Finansowy i Współpracy Międzynarodowej

 

Podstawy prawne:
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015r. w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
- Zarządzenie nr 61/2015DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16.09.2015r.

Wszystkie aktualności