Drukuj

Umowy - realizacja i rozliczenia

Termin rozliczenia wykonania umów

05.01.2022

Termin rozliczenia wykonania umów za okres rozliczeniowy zakończony z dniem 31.12.2021r. oraz dla umów, dla których nie złożono wniosków o wydłużenie okresu spłaty rachunków bez sprawozdawczości.

Szanowni Państwo,

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie uprzejmie przypomina, że zgodnie z zapisami § 27 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej*, rozliczenie wykonania umowy za dany okres rozliczeniowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni od dnia upływu tego okresu, tj. 14.02.2022r.

W celu ostatecznego rozliczenia umowy i wywiązania się z terminów określonych w ww. rozporządzeniu, Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że dokumenty rozliczeniowe za okres styczeń - grudzień 2021r. (raporty statystyczne jak i rachunki) należy złożyć do 10 stycznia 2022r., co jest zgodne z § 23 Ogólnych Warunków Umów.

Obowiązek terminowego złożenia dokumentów rozliczeniowych dotyczy świadczeniodawców zarówno w przypadku umów zakończonych z dniem 31.12.2021r. jak i tych którzy nie złożyli wniosków o wydłużenie okresu spłaty rachunków bez sprawozdawczości.

Przypominamy również o konieczności:

  • skorygowania błędnie zarejestrowanych świadczeń (komunikaty zwrotne umieszczane są na portalu SZOI po każdorazowej weryfikacji raportów statystycznych; świadczeniodawcy przysługuje prawo do korygowania raportu statystycznego w terminie 40 dni po upływie okresu rozliczeniowego, tj. do 09.02.2022r. - § 23 Ogólnych Warunków Umów),
  • przekazania wszystkich rachunków i rachunków korygujących, dla których ZOW NFZ udostępnił szablony.

Jednocześnie informujemy, że dnia 10 lutego 2022r. (w zakresie raportów statystycznych) i 15 lutego 2022r. (żądania rozliczenia świadczeń) zostanie założona całkowita blokada umów dla okresów rozliczeniowych zakończonych z dniem 31.12.2021r.

*źródło: (Dz.U.2015.1400), tj. z dnia 29 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 320) z poźn.zm.

Źródło: Wydział Ekonomiczno-Finansowy ZOW NFZ

Wszystkie aktualności