Drukuj

Umowy - realizacja i rozliczenia

Dotyczy terminu rozliczenia wykonania umów za okres rozliczeniowy zakończony z dniem 31.12.2022r.

11.01.2023

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie uprzejmie przypomina, że zgodnie z zapisami § 27 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2022r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej*, rozliczenie wykonania umowy za dany okres rozliczeniowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni od dnia upływu tego okresu, tj. 14.02.2023r.

W celu ostatecznego rozliczenia umowy i wywiązania się z terminów określonych w ww. rozporządzeniu, Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że dokumenty rozliczeniowe za okres styczeń - grudzień 2022r. (raporty statystyczne jak i rachunki) powinny być złożone do 10 stycznia 2023r; co jest zgodne z § 23 pkt 3. Ogólnych Warunków Umów.

Przypominamy również o konieczności:

- skorygowania błędnie zarejestrowanych świadczeń (komunikaty zwrotne umieszczane są na portalu SZOI po każdorazowej weryfikacji raportów statystycznych; świadczeniodawcy przysługuje prawo do korygowania raportu statystycznego w terminie 40 dni po upływie okresu rozliczeniowego, tj. do 09.02.2023r. - § 23 Ogólnych Warunków Umów),

- przekazania wszystkich rachunków i rachunków korygujących, dla których ZOW NFZ udostępnił szablony. Terminowe złożenie pełnej dokumentacji za rok 2022 pozwoli na przeprowadzenie od 25.01.2023 r. działań związanych z ostatecznym zamknięciem umów.

Jednocześnie informujemy, że dnia 10 lutego 2023r. (w zakresie raportów statystycznych) i 15 lutego 2023r. (żądania rozliczenia świadczeń) zostanie założona całkowita blokada umów dla okresów rozliczeniowych zakończonych z dniem 31.12.2022r.

* Dz.U.2022r.poz 787 z poźn.zm.

 Źródło: Wydział Ekonomiczno-Finansowy ZOW NFZ

Wszystkie aktualności