Drukuj

Umowy - realizacja i rozliczenia

Termin rozliczenia wykonania umów za okresy rozliczeniowe zakończone z dniem 31.12.2015 r. w tym rozliczenia dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne

04.01.2016

P.T. Świadczeniodawcy

- wszyscy -

Szanowni Państwo,

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie uprzejmie przypomina, że zgodnie z zapisami § 27 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2015.1400), rozliczenie wykonania umowy za dany okres rozliczeniowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni od dnia upływu tego okresu, tj. 14.02.2016 r. W celu ostatecznego rozliczenia umowy i wywiązania się z terminów określonych w ww. rozporządzeniu, Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że dokumenty rozliczeniowe za okres styczeń - grudzień 2015 r. należy złożyć do 11 stycznia 2016 r., co jest zgodne  z § 23 Ogólnych Warunków Umów.

Przypominamy również o konieczności:

  1. skorygowania błędnie zarejestrowanych świadczeń (komunikaty zwrotne umieszczane są na portalu SZOI po każdorazowej weryfikacji raportów I fazy rozliczania),
  2. przekazania wszystkich rachunków i rachunków korygujących, dla których ZOW NFZ udostępnił szablony,
  3. dostarczenia dokumentów rozliczeniowych za przekazane dodatkowe środki na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, w ramach zawartych aneksów do umów,
  4. dostarczenia dokumentów rozliczeniowych z tytułu realizacji świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa za miesiąc grudzień 2015 r.

W przypadku dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, w sytuacji nieprzeznaczenia tych środków przez świadczeniodawcę zgodnie z dokumentami złożonymi do Funduszu, potwierdzającymi sposób podziału tych środków, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że dnia 15 lutego 2016 r. zostanie założona całkowita blokada umów dla okresów rozliczeniowych zakończonych z dniem 31.12.2015 r.

Źródło: Wydział Ekonomiczno-Finansowy i Współpracy Międzynarodowej ZOW NFZ

Wszystkie aktualności