Drukuj

Umowy - realizacja i rozliczenia

Błędy i braki w przekazywanych do ZOW NFZ „rachunkach”, będących podstawą dokonania płatności za świadczenia udzielone w okresie sprawozdawczym

15.01.2016

 P.T. Świadczeniodawcy
- wszyscy -

 Z uwagi na przekazywanie przez Świadczeniodawców do ZOW NFZ wadliwych „rachunków”¹, będących podstawą dokonania płatności za świadczenia udzielone w okresie sprawozdawczym, Zachodniopomorski Odział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie przypomina, iż dokumenty rozliczeniowe, powinny być rzetelne i kompletne, wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności powinny spełniać wymogi określone w:

  1. ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330 j.t. z późn. zm.),
  2. ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. z późn. zm.),
  3. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U.2013.1485).

Do głównych błędów i braków stwierdzanych w trakcie kontroli formalno-rachunkowej „rachunków” należy zaliczyć:

  1. niezgodną ze stanem faktycznym nazwę wystawcy „rachunku”, w przypadku podatników VAT nazwę niezgodną z nazwą podatnika,
  2. stosowanie sformułowania „data sprzedaży” zamiast „data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi”,
  3. podawanie nazwy usługi innej niż wynikająca z nazewnictwa świadczeń kontraktowanych i finansowanych przez NFZ,
  4. brak jednostki miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług oraz ceny jednostkowej towaru lub usługi,
  5. wpisywanie stawki VAT 0% przy jednoczesnym wskazaniu podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku,
  6. brak podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku VAT,
  7. w przypadku korekt „rachunków”, brak takich elementów jak: data wystawienia dokumentu korygowanego, brak przyczyny korekty.

W ramach umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, dokumentacja rozliczeniowa obejmuje rachunek albo notę księgową. W przypadku noty księgowej wystawianej przez Świadczeniodawcę, należność z tytułu realizacji umowy za okres sprawozdawczy, powinna stanowić sumę należności odpowiadających poszczególnym zakresom świadczeń.

W związku z powyższym, przypominamy i podajemy do stosowania podstawowe jednostki miary, z wyszczególnieniem dla rodzajów świadczeń, stosownie do realizowanych zakresów świadczeń.

¹ za „rachunek” należy rozumieć wystawiane przez Świadczeniodawców dokumenty rozliczeniowe pod nazwą faktura VAT, faktura, rachunek.

 

Źródło: Wydział Ekonomiczno-Finansowy i Współpracy Międzynarodowej ZOW NFZ

Wszystkie aktualności