Drukuj

Umowy - realizacja i rozliczenia

Wzrost finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ oraz pielęgniarki szkolne

22.01.2016

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie informuje, że zgodnie z §10 ust. 1 zarządzenia Nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (z późn. zm.), kapitacyjne stawki roczne dla świadczeń w zakresach pielęgniarki POZ, położnej POZ i pielęgniarki szkolnej obejmują kwoty wynikające z przekazania środków finansowych na wzrost finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki, położne oraz higienistki szkolne, o których mowa w §3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1628).

W celu uzyskania ww. środków, świadczeniodawcy przekazują do Oddziału Funduszu, wraz z dokumentami rozliczeniowymi za miesiące styczeń i wrzesień 2016 r. „Oświadczenie o uzgodnieniu podziału środków na zwiększenie finansowania świadczeń ….”, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. Świadczeniodawca powinien przedstawić do Zachodniopomorskiego Oddziału Funduszu, jako załącznik do „Oświadczenia o uzgodnieniu podziału środków ….” następujące dokumenty:

- kopię porozumienia z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, działających u świadczeniodawcy, albo

- kopię porozumienia lub pozytywnej opinii upoważnionego przez radę okręgową pielęgniarek i położnych przedstawiciela samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, dotyczących podziału środków, albo

- w przypadku niezawarcia porozumienia lub nieuzyskania pozytywnej opinii, informację o sposobie podziału środków oraz przyczynie niezawarcia ww. porozumień lub nieuzyskania pozytywnej opinii.

Natomiast co miesiąc, wraz z rachunkiem, świadczeniodawcy są zobowiązani do przesyłania dokumentu „Oświadczenie o przeznaczeniu środków na zwiększenie finansowania świadczeń ….”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. zarządzenia. Podpisując powyższy dokument świadczeniodawca oświadcza, że przeznaczył w całości kwotę, wynikającą z iloczynu kwot wzrostu stawek kapitacyjnych i ilości aktywnych deklaracji.

W treści ww. oświadczenia, w miejscu „… oświadcza, iż w miesiącu ……. ..… roku, z tytułu przekazania …” należy wpisać miesiąc realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, tj. miesiąc, za który został wystawiony rachunek. Zaznaczamy, że niedopuszczalna jest ingerencja w treść oświadczeń i winny być one bezwzględnie przesyłane do Oddziału Funduszu w formie pisemnej (papierowej), podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania jednostki. Brak przesłanego oświadczenia do danego rachunku będzie skutkować, zgodnie z §26 „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1400 z późn.zm.), wstrzymaniem płatności dodatkowych środków z niego wynikających.

Wartość dodatkowych środków, wyliczona jako iloczyn wzrostu stawki kapitacyjnej i ilości pozytywnie zweryfikowanej populacji, będzie uwidoczniona w Portalu Świadczeniodawcy/SZOI, w dodatkowej kolumnie, w zakładce „przegląd szablonów rachunków dotyczących deklaracji POZ”.

Przypominamy równocześnie, że nieprzeznaczenie uzyskanych środków zgodnie z postanowieniami, o których mowa w §11 ust.3 umowy, skutkuje obowiązkiem ich zwrotu na podstawie noty księgowej wystawionej przez Oddział Funduszu oraz nałożeniem kary umownej w wysokości do 5% wartości tych środków.

Uwaga: Obowiązek przesyłania oświadczeń nie dotyczy świadczeniodawców będących osobami fizycznymi, udzielającymi świadczeń w formie indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek i praktyk położnych oraz prowadzących przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego i jednoosobowo udzielających w nim świadczeń.

Ponadto informujemy, że na stronie internetowej Centrali NFZ (www.nfz.gov.pl) w dniu 15.01.2016 r. zostały zamieszczone dwa komunikaty dotyczące treści Zarządzenia nr 2/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 stycznia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Źródło: Centrala NFZ

Zarządzenie Nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Dz.U. 2015 poz. 1628

Zarządzenie Nr 2/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Dz.U. 2015 poz. 1400

Komunikat w sprawie możliwości wprowadzenia wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek zabiegowych w podstawowej opiece zdrowotnej

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (w związku z opublikowanym 12 stycznia br. zarządzeniem Nr 2/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna)

Wszystkie aktualności