Drukuj

Umowy - realizacja i rozliczenia

Komunikat dla świadczeniodawców POZ, dotyczący progowej wartości wskaźnika wykonania badań diagnostycznych (WWBDp) za II półrocze 2015 r.

22.03.2016

Zgodnie z postanowieniami §10 ust.7 pkt1 lit.b) zarządzenia Nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (z późn. zm.) zwanego dalej ,,zarządzeniem”, uprzejmie informujemy, że ustalona zgodnie z warunkami zarządzenia wartość WWBDp za II półrocze 2015 r., uprawniająca do stosowania, w okresie II i III kwartału 2016 r., przy rozliczeniu umów o udzielanie świadczeń lekarza POZ, stawki kapitacyjnej, o której mowa w Lp. 1.1b załącznika nr 1 do zarządzenia, wynosi 3000 punktów

 

Źródło: Centrala NFZ

Wszystkie aktualności