Drukuj

Umowy - realizacja i rozliczenia

Rozliczanie dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne

29.07.2016

Świadczeniodawcy
z wyłączeniem umów w rodzaju
podstawowa opieka zdrowotna

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie, informuje, iż rozliczenie dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne za miesiąc LIPIEC i SIERPIEŃ 2016r; obejmuje wyłącznie rozliczenie środków finansowych przekazanych na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego OWU. Do rozliczenia przedmiotowych środków wymagany jest wyłącznie ZAŁĄCZNIK NR 8 do zarządzenia nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2015r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2015 r. wymagany jest do rozliczenia środków finansowych przekazanych na podstawie § 2 ust. 3 rozporządzenia OWU za okres styczeń – czerwiec 2016r.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o rzetelne i poprawne sporządzanie ZAŁĄCZNIKA NR 8 w wersji papierowej i przekazywanie go do Oddziału ZOW NFZ wraz z pozostałą dokumentacją rozliczeniową.

Jednocześnie informujemy, że termin rozliczenia świadczeń finansowanych na podstawie składanego Załącznika nr 7 za okres styczeń - czerwiec 2016r. upływa z dniem 15 sierpnia 2016r; co wynika z zapisu § 27 ust. 2 OWU. Zgodnie z zapisami zawartych umów, po tym terminie, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi. Środki nierozliczone, pomniejszą kwotę zobowiązania określonego w umowie w trybie aneksowania umów.

Powyższy przepis obowiązuje również, dla środków przekazywanych na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego OWU - Załącznika nr 8, których termin rozliczenia upłynie z dniem 15 października 2016r.

ZOW NFZ w Szczecinie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli Świadczeniodawcy w zakresie zgodności przekazanych danych ze stanem faktycznym, oraz przypomina, że stosownie do treści § 5 ust. zawartej umowy, w przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia OWU zgodnie z porozumieniem albo pozytywnie zaopiniowanym sposobem podziału, o których mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia OWU, albo sposobem podziału, o którym mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia OWU, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, ma prawo do nałożenia na Świadczeniodawcę kary umownej w wysokości do 5% tych środków.

Źródło: Wydział Ekonomiczno- Finansowy i Współpracy Międzynarodowej

Wszystkie aktualności