Drukuj

Umowy - realizacja i rozliczenia

Warunki wypłaty należności i rozliczania dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.

23.09.2016

Świadczeniodawcy
                                                                               posiadający umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej z wyłączeniem umów w rodzaju
podstawowa opieka zdrowotna
                                                                               (finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej,
udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ
oraz pielęgniarki/higienistki szkolne)


Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów, warunkiem wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikającej ze zmiany umów w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej, obejmującej dodatkowe środki na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., jest:

1.    przekazanie przez Świadczeniodawcę do ZOW NFZ podpisanej zmienionej umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej wraz z kopią:

a)    porozumienia dotyczącego sposobu comiesięcznego podziału środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1  w zw. z  § 4 ust.7 rozporządzenia zmieniającego OWU; albo
b)    pozytywnej opinii, co do sposobu podziału środków, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 w zw. z § 4 ust. 7 rozporządzenia zmieniającego OWU; albo
c)    określonego przez świadczeniodawcę - sposobu podziału środków, o którym mowa w § 2 ust. 6 w zw. z  § 4 ust. 7 rozporządzenia zmieniającego OWU,

2.    comiesięczne przekazywanie do ZOW NFZ dokumentacji rozliczeniowej razem z oświadczeniem (zarówno dla wersji papierowej dokumentacji rozliczeniowej jak i e-dokumentów), zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016 r.

Świadczeniodawcy zobowiązani są do wystawienia odrębnego rachunku (bez szablonu), obejmującego odpowiedni zakres świadczeń „Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU...”, właściwy dla rodzaju świadczeń i typu umowy, po spełnieniu warunków wyszczególnionych w pkt 1 komunikatu i udostępnieniu aneksu przez ZOW NFZ na SZOI. Rachunek (wersja papierowa lub elektroniczna) powinien zostać dostarczony do ZOW NFZ wraz z oświadczeniem w formie papierowej lub w postaci elektronicznej pod warunkiem potwierdzenia autentyczności jego pochodzenia oraz integralności i czytelności jego treści bezpiecznym podpisem elektronicznym znakowanym elektronicznym znacznikiem czasu.


Źródło: Wydział Ekonomiczno-Finansowy i Współpracy Międzynarodowej

Wszystkie aktualności