Drukuj

Umowy - realizacja i rozliczenia

Wzrost finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ oraz pielęgniarki/higienistki szkolne w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.

23.09.2016

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie informuje, iż zgodnie z §9 ust. 1 zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, kapitacyjne stawki roczne dla świadczeń w zakresach pielęgniarki POZ, położnej POZ i pielęgniarki/higienistki szkolnej obejmują kwoty wynikające z przekazania środków finansowych na wzrost finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki, położne oraz higienistki szkolne, o których mowa w § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1628).

W celu uzyskania ww. środków, świadczeniodawcy przekazują do Oddziału Funduszu wraz z dokumentami rozliczeniowymi za miesiąc wrzesień 2016 r.:

„Oświadczenie o uzgodnieniu podziału środków na zwiększenie finansowania świadczeń ….”, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r.  Świadczeniodawca powinien przedstawić do tutejszego Oddziału Funduszu jako załącznik do „Oświadczenia o uzgodnieniu podziału środków ….”:
- kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) porozumienia z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, działających u świadczeniodawcy, albo
- kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) porozumienia lub pozytywnej opinii upoważnionego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych przedstawiciela samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych dotyczącej podziału środków wraz ze składanym wnioskiem o wydanie opinii, albo
- w przypadku nie zawarcia porozumienia lub nieuzyskania pozytywnej opinii, informację o podziale środków w sposób, o którym mowa  w § 2 ust. 6  rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz przyczynie niezawarcia ww. porozumień lub nieuzyskania pozytywnej opinii.

Natomiast co miesiąc, wraz z rachunkiem, świadczeniodawcy są zobowiązani do przesyłania dokumentu „Oświadczenie o przeznaczeniu środków na zwiększenie finansowania świadczeń ….”, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do umowy POZ. Podpisując powyższy dokument świadczeniodawca oświadcza, że przeznaczył w całości kwotę, wynikającą z iloczynu kwot wzrostu stawek kapitacyjnych i ilości aktywnych deklaracji.
W treści ww. oświadczenia, w miejscu „… oświadcza, iż w miesiącu …… … roku, z tytułu przekazania …” należy wpisać miesiąc realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, tj. miesiąc, za który został wystawiony rachunek. Zaznaczamy, że niedopuszczalna jest ingerencja w treść oświadczeń i winny być one bezwzględnie przesyłane do Oddziału Funduszu w formie pisemnej (papierowej), podpisanej przez osobę uprawnioną do reprezentowania jednostki. Brak przesłanego oświadczenia do danego rachunku skutkował będzie, zgodnie z §26 „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r., (Dz.U.2016.1146 j.t.)wstrzymaniem płatności dodatkowych środków z niego wynikających.

Przypominamy równocześnie, że nieprzeznaczenie uzyskanych środków zgodnie z postanowieniami, o których mowa w § 11 ust. 3 umowy, skutkuje obowiązkiem ich zwrotu na podstawie noty księgowej wystawionej przez Oddział Funduszu oraz nałożeniem kary umownej w wysokości do 5% wartości tych środków.
Uwaga: Obowiązek przesyłania oświadczeń nie dotyczy świadczeniodawców będących osobami fizycznymi, udzielającymi świadczeń w formie indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek i praktyk położnych oraz prowadzących przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego i jednoosobowo udzielających w nim świadczeń.


Źródło: Wydział Ekonomiczno-Finansowy i Współpracy Międzynarodowej

Wszystkie aktualności