Drukuj

Dla pacjenta

Zabezpieczenie świadczeń dla pacjentów w ramach sieci szpitali i poza nią.

13.07.2017

Do ZOW NFZ wpłynęło łącznie 8 protestów szpitali, które znalazły się w sieci, lecz wnoszą o uwzględnienie innego poziomu kwalifikacji lub o wskazanie do systemu zabezpieczenia dodatkowych profili, zakresów lub rodzajów świadczeń. W tej liczbie 3 protesty nie podlegały rozpatrzeniu, bowiem wpłynęły z brakami formalnymi, tj. po terminie. Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ rozpatrzył 5 protestów: jeden został uwzględniony, w przypadku czterech podjęta została decyzja odmowna. Od decyzji Dyrektora OW NFZ przysługuje stronie odwołanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Kwalifikacja szpitali do sieci odbywa się zgodnie ze wskazaniami znajdującymi się w ustawie oraz rozporządzeniu wykonawczym i następuje w określonej kolejności: najpierw kwalifikuje się szpital do najwyższego stopnia, a jeśli nie spełnia warunków – do kolejnego, niższego stopnia. Przepisy wskazują również szczegółowe kryteria kwalifikacji pomiotów do danego poziomu zabezpieczenia.

Do sieci szpitali, a zatem ryczałtowego sposobu finansowania, nie kwalifikują się, np.

 • poradnie specjalistyczne, które nie mają odpowiednika w profilu/ oddziale szpitalnym
 • poradnie, których okres obowiązywania umów z NFZ wynosi mniej niż 2 ostatnie lata kalendarzowe 
 • poradnie, które mieszczą się w innej gminie niż szpital zakwalifikowany do sieci, i nie tworzą z nim funkcjonalnej całości 
 • rehabilitacja lecznicza w trybie ambulatoryjnym
 • świadczenia leczenia szpitalnego w trybie jednodniowym
 • świadczenia leczenia szpitalnego w ramach hospitalizacji planowych
 • oddziały nieposiadające umowy na profil dziecięcy, a funkcjonujące w obrębie szpitala zakwalifikowanego jako pediatryczny
 • programy lekowe, które nie mają  odpowiednika w profilu/ oddziale szpitalnym

Poradnie specjalistyczne i zakłady fizjoterapii, które nie wchodzą do sieci, realizują świadczenia na podstawie dotychczasowych umów. Umowy poradni specjalistycznych, które nie weszły do sieci szpitalnego zabezpieczenia, ważne są do 30 czerwca 2018 roku; umowy na rehabilitację leczniczą w zakresach nieobjętych siecią – ważne są do 30 czerwca 2019 roku.

Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ rozpatrzył 5 protestów. Jeden z nich, Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, został uwzględniony. W przypadku czterech szpitali, podjęta została decyzja odmowna. Są to: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, Szpital Miejski im. Jana Garduły sp. z o.o. w Świnoujściu oraz Specjalistyczny Zespół Gruźlicy o Chorób Płuc w Koszalinie.

 Szczecin. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Dyrektor ZOW NFZ uwzględnił protest ZCO, korzystając z możliwości interpretacji przepisów. Co do zasady stanowią one, że przyszpitalna poradnia specjalistyczna powinna odpowiadać profilowi systemu zabezpieczenia, tj. oddziałowi szpitalnemu. Tymczasem w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii nie ma oddziału położnictwa i ginekologii oraz dermatologii i wenerologii. Rozporządzenie MZ dopuszcza jednak możliwość zakwalifikowania poradni poprzez inny profil (oddział szpitalny), np. przez chemioterapię udzielaną w trybie hospitalizacji. Dzięki temu zarówno poradnia ginekologiczno-położnicza, jak i dermatologiczno-wenerologiczna zostały włączone do sieci i od 1.10.2017 będą finansowane w ramach ryczałtu, a nie w ramach umowy na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, jak do tej pory.

Szczecin. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”

 • Wniósł do ZOW NFZ o zmianę kwalifikacji - ze szpitala pediatrycznego, na szpital III stopnia oraz o wskazanie do sieci szpitali dodatkowych profili, zakresów i rodzajów świadczeń.
 • Do poziomu szpitali pediatrycznych kwalifikuje się świadczeniodawcę, który spełnia łącznie następujące warunki: udziela świadczeń w ramach co najmniej trzech profili dla dzieci w zakresie leczenia szpitalnego oraz liczba profili dziecięcych jest większa niż 75 % ogólnej liczby profili określonych w szczegółowych przepisach. W szpitalu w Zdrojach jest 10 profili dziecięcych udzielających świadczeń w trybie hospitalizacji: alergologia dziecięca, chirurgia dziecięca, choroby płuc dla dzieci, gastroenterologia dziecięca, kardiologia dziecięca, nefrologia dziecięca, neurochirurgia dziecięca, neurologia dziecięca, pediatria, anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci. Razem stanowią one prawie 77% ogólnej liczby profili realizowanych w tym szpitalu.
 • Do poziomu pediatrycznego z mocy ustawy nie kwalifikują się oddziały dla dorosłych, dlatego na oddział chorób wewnętrznych i urologię zostaną ogłoszone konkursy ofert
 • Zgodnie z ustawą, do ustalenia poziomu systemu zabezpieczenia nie jest uwzględniana anestezjologia i intensywna terapia, a także oddziały szpitalne, które nie realizują pełnych hospitalizacji, tylko świadczeni planowe lub w trybie jednodniowym; w przypadku Zdrojów są to oddziały: okulistyki i laryngologii.
 • Porody i opieka nad noworodkiem finansowane są przez NFZ odrębnie za każde świadczenie, dlatego profil położniczo-ginekologiczny i neonatologiczny w ramach koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży jest wyłączony z sieciowego ryczałtu.
 • Do poziomu szpitala pediatrycznego w Zdrojach weszły poradnie mające swój odpowiednik w profilu szpitalnym i zakontraktowane jako poradnie dziecięce: neurologia dla dzieci; logopedia; gastroenterologia dla dzieci; kardiologia dziecięca; nefrologia dla dzieci; gruźlica i choroby płuc dla dzieci; reumatologia dla dzieci; neonatologia; neurochirurgia dla dzieci; chirurgia dziecięca, ponadto położnictwo i ginekologia;
 • Do poziomu pediatrycznego nie wchodzą poradnie w Zdrojach, które nie są zakontraktowane jako poradnie dla dzieci: poradnia alergologii, endokrynologii, leczenia zeza, okulistyki, urologii, nefrologii, kwalifikowanie do przeszczepu, poradnia ortopedii i traumatologii narządu ruchu, otolaryngologii, hematologii (poradnia medycyny sportowej nie kwalifikuje się do sieci).
 • Umowy poradni, które nie weszły do sieci szpitali, zostały przedłużone do 30 czerwca 2018 roku i są finansowane przez ZOW NFZ w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

 Gryfice. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach

 • Wniósł o zakwalifikowanie go do poziomu szpitali III stopnia, tymczasem nie spełnia ku temu warunków, bowiem z minimalnej liczby trzech profili wymaganych dla szpitala tego poziomu, ma tylko dwa: neurochirurgię oraz neurologię dla dzieci.
 • Natomiast w ramach leczenia szpitalnego ma 16 zakresów świadczeń udzielanych w trybie hospitalizacji, co oznacza, że spełnia warunki kwalifikujące do poziomu szpitali II stopnia.
 • Dodatkowo: alergologia - hospitalizacja weszła do sieci i będzie realizowana w ramach chorób wewnętrznych - to oznacza jedynie zmianę sposobu rozliczania świadczeń. Analogiczna sytuacja dotyczy oddziału neurologii dziecięcej, która została zakwalifikowana jako dodatkowy zakres w ramach pediatrii.
 • Poradnia chirurgii ogólnej zlokalizowana w Resku nie znalazła się w wykazie, ponieważ nie spełnia warunków poradni przyszpitalnej - jest w innej gminie i nie tworzy ze szpitalem funkcjonalnej całości.  
 • Zakład leczniczy w Resku spełnia tzw. obniżone wymogi tj. udziela świadczeń w ramach profilu choroby wewnętrzne, jednakże nie spełnia obligatoryjnego kryterium kwalifikacji do sieci tj. nie posiada izby przyjęć.

 Świnoujście. Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu

 • Wniósł o zakwalifikowanie do sieci poradni gruźlicy i chorób płuc, poradni chirurgii dziecięcej oraz poradni położnictwa i ginekologii. Tymczasem ustawa jasno wskazuje, że do sieci, jako poradnie przyszpitalne, wchodzą tylko te poradnie, które mają umowy od co najmniej 2 lat kalendarzowych. Ustawodawca nie wprowadził w tym względzie żadnych wyjątków.
 • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna nie może być poradnią przyszpitalną, gdyż funkcjonuje w innym powiecie (kamieńskim), w Międzyzdrojach.

 Koszalin. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy o Chorób Płuc w Koszalinie

 • Wniósł o zakwalifikowanie poradni terenowych w Białogardzie, Sławnie i Świdwinie jako poradni tworzących funkcjonalną całość ze szpitalem w Koszalinie. Tymczasem poradnie nie spełniają wymogów poradni przyszpitalnej: miejsce udzielania świadczeń znajduje się w innej gminie niż szpital i nie tworzy z nim funkcjonalnej całości.

Zobacz więcej

Biuro Prasowe ZOW NFZ

Wszystkie aktualności