logo

Pilne TPK - Teleplatforma Pierwszego Kontaktu - Twoja pomoc medyczna wieczorem, w nocy i całodobowo w dni wolne od pracy Zobacz, jak zarejestrować się na szczepienie! Rejestracja poszczególnych grup wiekowych Czekasz na szczepienie w punkcie szczepień? Pamiętaj o dystansie i maseczkach Zgłoś się na szczepienie przez formularz – zostaniesz sprawniej obsłużony Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Dla pacjenta

Opieka zdrowotna nad uczniem w szkole

01.09.2015

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w szkole sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna, zwykle w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, znajdującym się na terenie szkoły.

 

Świadczenia pielęgniarki/higienistki szkolnej obejmują:

 

• świadczenia profilaktyczne, w tym wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych
• świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej,
• kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów
• czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością
• udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć,
• doradztwo dla dyrektora szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami
• udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej

 

Pielęgniarka szkolna opiekuje się dziećmi i młodzieżą szkolną do ukończenia ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego na terenie szkolnym, są objęte opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną.

 

Pielęgniarka albo higienistka szkolna m.in. wykonuje i interpretuje testy przesiewowe, które pozwalają w porę wykryć nieprawidłowości w zakresie:

 

• rozwoju fizycznego (pomiary: wysokości i masy ciała) z określeniem współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI);
• układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej, zniekształceń statycznych kończyn dolnych;
• zeza (Cover test, test Hirschberga);
• ostrości wzroku;
• widzenia barw;
• słuchu (badanie orientacyjne szeptem);
• ciśnienia tętniczego krwi.

 

Ponadto, wykonując testy przesiewowe, pielęgniarka szkolna ocenia ucznia w kierunku zaburzeń statyki ciała oraz wad wymowy.

 

Terminy wykonania badań bilansowych i testów przesiewowych:

 

• roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
• klasa III szkoły podstawowej
• klasa V szkoły podstawowej
• klasa I gimnazjum
• klasa I szkoły ponadgimnazjalnej
• ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej do ukończenia 19 roku życia.

 

Profilaktyczne badania lekarskie (bilanse zdrowia) dzieci i młodzieży szkolnej do ukończenia 19 r.ż., a takżeobowiązkowe szczepienia ochronne, wykonują lekarze, do których osoby te złożyły deklarację wyboru.

 

Szczegółowy opis badań bilansowych oraz testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych zawarty jest w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1248, z późn. zm.)

 

Dziecko chore przewlekle lub niepełnosprawne w szkole

 

Dziecko chorujące przewlekle lub niepełnosprawne - wymagające na co dzień określonych zabiegów wykonywanych w szkole - znajduje się również pod opieką pielęgniarki szkolnej. Na podstawie zlecenia lekarskiego i w kontakcie z lekarzem POZ ucznia, pielęgniarka szkolna, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, realizuje zabiegi i procedury medyczne konieczne do wykonania u ucznia podczas jego pobytu w szkole.

 

Pomoc w nagłych sytuacjach w szkole

 

W sytuacjach nagłych, jeśli stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor szkoły lub pielęgniarka zobowiązani są do podjęcia działań pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Jednocześnie obowiązkiem tych osób jest zawiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Dokumentacja medyczna ucznia

 

Dziecko ma prowadzoną w szkole kartę zdrowia ucznia. Prowadzi ją pielęgniarka/ higienistka szkolna na zasadach określonych w przepisach o dokumentacji medycznej.
W karcie zdrowia ucznia wpisywane są informacje na temat pomiaru wysokości i masy ciała ucznia, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, badania ostrości wzroku i słuchu oraz wykonywanych testów przesiewowych do wykrywania zeza i zaburzeń układu ruchu (skoliozy, kifozy piersiowej, koślawości kolan, stóp płasko-koślawych). W karcie zdrowia ucznia wpisywane są również informacje na temat przebytych chorób, problemów zdrowotnych, szkolnych, społecznych i kwalifikacji do wychowania fizycznego, a także obserwacje pielęgniarki i wywiady środowiskowe. Rodzic ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej dziecka, a także do odpisów i kopii, na zasadach ogólnych.

 

Jeśli uczeń zmienia szkołę, jego dokumentację medyczną przekazują nowej szkole opiekunowie prawni lub faktyczni. Po zakończeniu edukacji, pielęgniarka lub higienistka szkolna przekazują indywidualną dokumentację medyczną ucznia lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, pod którego opieką uczeń się znajduje.

 

Wszystkie aktualności