Drukuj

Dla pacjenta

Wnioskowanie o usługę tłumacza języka migowego PJM, SJM lub SKOGN

21.04.2021

Aktualizacja komunikatu z dnia 02.04.2012

W związku z wejściem w życie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się uprzejmie informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia wydał zarządzenie określające sposób i tryb postępowania w sprawie zgłoszenia przez osoby uprawnione chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN przy załatwianiu spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez organy Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zgłoszenie chęci skorzystania z usługi odbywa się na druku, którego wzór zamieszczony jest poniżej. Usługa jest bezpłatna.

 • Zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia dokonuje osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, zwana dalej "osobą zgłaszającą", co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 • Termin realizacji świadczenia, o którym mowa w ust. 1, liczy się od dnia po którym nastąpiło zgłoszenie do Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania wybranej metody komunikowania się.
 • Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania sprawy związanej z realizacją świadczenia.
 • Osoba zgłaszająca może wyznaczyć termin realizacji świadczenia.

Zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN można wnieść:

 • pisemnie na adres:

  Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45
  lub
  Delegatura ZOW NFZ w Koszalinie, 75-626 Koszalin, ul. Andersa 34

  lub
 • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@nfz-szczecin.pl
 • w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) >>> Identyfikator ePUAP: /5rxov9q48d/SkrytkaESP
 • ustnie na Sali Obsługi Klientów w Oddziale w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45, w Delegaturze ZOW NFZ w Koszalinie przy ul. Andersa 34 oraz w Punkcie Obsługi Ubezpieczonych ZOW NFZ w Pyrzycach przy ul. Lipiańskiej 4

Zobacz więcej:

Wszystkie aktualności