Drukuj

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego z terenu woj. zachodniopomorskiego

25.01.2017

21.03.2017 - Aktualizacja

Z A P R O S Z E N I E
DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z TERENU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28-12-2016r. w sprawie trybu składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U.2017.9) zwanym dalej „rozporządzeniem o dofinansowaniu”, w związku z art. 48d ustawy z dnia 27-08-2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 j.t. ze zm.) zwaną dalej „ustawą o świadczeniach”:

DYREKTOR ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W SZCZECINIE
adres: 71-470 SZCZECIN ul. ARKOŃSKA 45
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej
w roku 2017

Termin składania wniosków: 15 marca 2017 r.
Termin rozpatrywania wniosków: 15 maja 2017 r.
Termin ogłoszenia listy zaakceptowanych wniosków wraz z kwotą dofinansowania: 29 maja 2017 r.

Termin składania wniosków na rok 2018 upływa z dniem 1 września 2017 r.

Informujemy, że wniosek o dofinansowanie winien być złożony w postaci papierowej do właściwego miejscowo Oddziału Funduszu, przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

 1. Wniosek zawiera:
  a)    nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
  b)    określenie Oddziału Funduszu do którego kierowany jest wniosek;
  c)    wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
  d)    określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
  e)    określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
  f)    harmonogram realizacji programu;
  g)    planowane koszty realizacji programu;
  h)    opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
  i)    informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłowo realizację programu.
 2. Do wniosku dołącza się:
  a)    pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 3 pkt 2 ustawy o świadczeniach;
  b)    pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c ustawy o świadczeniach, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11-09-2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U.2015.1916 ze zm.).

Wzór wniosku – do pobrania.


Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu dokonuje oceny wniosku oraz załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, którego wniosek dotyczy, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.

Wnioskodawca, którego wniosek nie został zaakceptowany, może złożyć do Dyrektora Oddziału Funduszu wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Dyrektora Oddziału Funduszu pisemnej informacji o braku akceptacji wniosku wraz z uzasadnieniem. Ponownej oceny wniosku dokonuje się w terminie 14 dni.   

Szczecin dnia 25 stycznia 2017r.

Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Dariusz Ruczyński

Wszystkie aktualności