Drukuj

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2019 rok z terenu woj. zachodniopomorskiego

09.04.2018

 

DOFINANSOWANIE PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 Z A P R O S Z E N I E 

DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Z TERENU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

 

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 9) zwanym dalej „rozporządzeniem o dofinansowaniu”, w związku z art. 48d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj. z dnia 15 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”.

 

DYREKTOR ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W SZCZECINIE
adres: 71-470 SZCZECIN ul. ARKOŃSKA 45
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w roku 2019

 Termin składania wniosków na rok 2019 upływa z dniem 1 września 2018 r.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie.

Informujemy, że wniosek o dofinansowanie winien być złożony w postaci papierowej do właściwego miejscowo Oddziału Funduszu, przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

 1. Wniosek zawiera:

 1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

 2. określenie Oddziału Funduszu do którego kierowany jest wniosek;

 3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;

 4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;

 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;

 6. harmonogram realizacji programu;

 7. planowane koszty realizacji programu;

 8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;

 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłowo realizację programu.

 1. Do wniosku dołącza się:

 1. pozytywną opinię Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt 2 ustawy o świadczeniach;

 2. pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c ustawy o świadczeniach, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U.2015.1916 ze zm.).

  Wzór wniosku - do pobrania.

   

  Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu dokonuje oceny wniosku oraz załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, którego wniosek dotyczy, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Oddziału Wojewódzkiego Funduszu. Wnioskodawca, którego wniosek nie został zaakceptowany, może złożyć do Dyrektora Oddziału Funduszu wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Dyrektora Oddziału Funduszu pisemnej informacji o braku akceptacji wniosku wraz z uzasadnieniem. Ponownej oceny wniosku dokonuje w terminie 14 dni.

   

  Szczecin, dnia 09 kwietnia 2018 r.  

Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Dariusz Ruczyński

Wszystkie aktualności