Drukuj

Strefa kobiet

Jak korzystać z programu KOC, czyli koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży, podczas porodu i w połogu

10.05.2017

Każda kobieta w ciąży ma prawo wyboru poradni położniczo-ginekologicznej i oddziału położniczego udzielających świadczeń na podstawie umowy z NFZ. Dotyczy to zarówno świadczeń planowych, jak i sytuacji nagłej i nie wiąże się ze składaniem jakichkolwiek deklaracji.

Pisemnej akceptacji kobiety wymaga korzystanie przez nią z programu KOC - koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży, obejmującego specjalistyczne poradnictwo ambulatoryjne, poród i opiekę nad noworodkiem, a w przypadku wskazań medycznych - także hospitalizacje do wypisu z oddziału położniczego/neonatologicznego.

Program KOC jest adresowany do kobiet w ciąży, które chcą urodzić w jednym z oddziałów położniczych w Szczecinie lub w Policach, w szczególności do kobiet z ciążą powikłaną, zagrożoną, trudną, której towarzyszą choroby, np. serca, nadciśnienie lub cukrzyca.

Program koordynowanej opieki w ramach umowy z ZOW NFZ realizowany jest obecnie przez trzy podmioty w województwie: Szpital Kliniczny nr 1 w Policach, Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie na Pomorzanach (obie placówki od 1 marca 2017) oraz Szpital w Szczecinie-Zdrojach (od 1 kwietnia 2017). Szpitale te udzielają świadczeń na trzecim, najwyższym poziomie opieki perinatalnej, okołoporodowej, tj. KOC III.

Podjęciu przez kobietę decyzji o przystąpieniu do programu KOC powinna towarzyszyć rozmowa o zasadach korzystania ze świadczeń, a o samym programie, jego korzyściach dla ciężarnej i jej dziecka, powinna poinformować pacjentkę osoba kompetentna, tj. położna lub lekarz.

Formularz zawierający deklarację korzystania z programu jest załącznikiem nr 5 do zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 22 grudnia 2016 roku. Nosi on tytuł „Informacja dla kobiety objętej koordynowaną opieką ... na II lub III poziomie opieki perinatalnej". Na deklaracji podpis składają także lekarz lub położna. „Informacja…” zawiera również wykaz badań diagnostycznych, procedur medycznych, świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia, wraz z terminami ich wykonania (patrz poniżej).

Pacjentka może zrezygnować z opieki koordynowanej. Formularz rezygnacji powinna złożyć w podmiocie realizującym umowę w zakresie KOC III, w którym złożyła deklarację korzystania z programu. Rezygnację może też przyjąć inny podmiot realizujący umowę w zakresie położnictwa i ginekologii (AOS, SZPITAL). Rezygnacja z opieki koordynowanej jest odnotowywana w dokumentacji medycznej pacjentki.  

Fundusz nie finansuje świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradniach specjalistycznych, udzielonych pacjentkom objętym koordynowaną opieką nad kobietą w ciąży, jeżeli świadczenia te związane są z ciążą, porodem i połogiem, na podstawie zawartej umowy w zakresie położnictwa i ginekologii oraz w innych zakresach, z wyłączeniem stanów nagłych. Każda poradnia ginekologiczno-położnicza ma dostęp do systemu, który umożliwia zweryfikowanie, czy dana pacjentka objęta jest opieką w ramach KOC.    

Prowadzenie ciąży przez położną, przedporodowa i poporodowa opieka położnej finansowane są odrębnie w ramach umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju POZ (podstawowa opieka zdrowotna).
Podmioty realizujące KOC, współpracują z lekarzem POZ, położną POZ oraz pielęgniarką POZ, na liście których znajduje się kobieta w ciąży.
Opiekę nad matką i dzieckiem po wypisie pacjentki z noworodkiem ze szpitala przejmuje położna POZ w ramach własnych zadań, które są odrębnie finansowane w ramach umowy na świadczenia POZ.

Zobacz więcej

  • Zalecany zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowadzania, zgodnie z Rozporządzeniem MZ (poniżej) - pobierz pdf 
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.
    Dz.U. 2012 poz. 1100 
  • Zobacz komunikat o rozpoczęciu realizacji programu KOC - otwórz link do informacji
  • Zobacz inne komunikaty w Strefie kobiet - otworz link do podstrony
     

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności