Drukuj

Uprawnieni do świadczeń. Osoby pobierające naukę

Osoby pobierające naukę, tj. uczniowie i studenci do ukończenia 26 lat, mogą być zgłoszone do ubezpieczenia jako członkowie rodziny.
Jeśli nie podlegają ubezpieczeniu jako członkowie rodziny lub z innego tytułu, zgłaszani są do ubezpieczenia:

 • uczniowie - przez szkoły
 • słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli- przez zakłady kształcenia nauczycieli
 • studenci i uczestnicy studiów doktoranckich - przez szkoły wyższe, jednostki prowadzące studia doktoranckie

Osobami pobierającymi naukę w ramach jednego z rodzajów kształcenia, do których prowadzenia uprawnione są szkoły wyższe oraz placówki naukowe niebędące szkołami wyższymi, są:

 • studenci studiów wyższych
 • uczestnicy studiów doktoranckich
 • słuchacze studiów podyplomowych
 • uczestnicy kursów dokształcających

Pozaszkolne formy kształcenia (zgodnie z ustawą o systemie oświaty) to formy uzyskiwania i uzupełniania wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w następujących placówkach:

 • kształcenia ustawicznego (np. centra kształcenia ustawicznego)
 • kształcenia praktycznego (np. centra kształcenia praktycznego)
 • ośrodkach dokształcenia i doskonalenia zawodowego.

Pozaszkolną formą kształcenia jest również uczestnictwo w kursach doszkalających organizowanych przez:

 • uczelnie wyższe
 • instytuty Polskiej Akademii Nauk
 • instytuty naukowo-badawcze działające na podstawie przepisów o jednostkach badawczo-rozwojowych.

Z kształceniem uprawniającym do otrzymania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mamy do czynienia wtedy, gdy osoba zgłoszona do ubezpieczenia jako członek rodziny odbywa studia lub szkolenie zawodowe, prowadzące do uzyskania kwalifikacji urzędowo uznawanych przez władze państwa, czyli podlega takiej formie kształcenia, którego ukończenie następuje poprzez uzyskanie dokumentu urzędowego potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego, oraz świadectw ukończenia studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów doszkalających organizowanych przez uprawnione podmioty.


Podstawy prawne