Drukuj

Składanie skarg i wniosków

WAŻNE! Pracownicy NFZ nie są upoważnieni do oceny decyzji medycznych podejmowanych przez lekarzy w procesie leczenia. Zastrzeżenia pacjentów dotyczące sposobu leczenia można kierować do:

Sprawy dotyczące praw pacjenta reguluje Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.


Sekcja Skarg i Wniosków w ZOW NFZ w Szczecinie

Kontakt:

Skarga może dotyczyć w szczególności naruszenia praw świadczeniobiorców w zakresie:

 • udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którymi Fundusz zawarł umowę o ich udzielanie;
 • przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw przez Fundusz;
 • zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez pracowników Funduszu.

Wniosek może dotyczyć m.in.:

 • spraw ulepszenia organizacji i poprawy funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • wzmocnienia praworządności,
 • zapobiegania nadużyciom,
 • spraw związanych z lepszym zaspakajaniem potrzeb świadczeniobiorców oraz z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pismo w sprawie skargi powinno zawierać następujące informacje:

 • dane skarżącego (imię, nazwisko, adres),
 • dane świadczeniodawcy, którego skarga dotyczy,
 • precyzyjny opis zdarzenia,
 • w przypadku składania skargi w imieniu osoby trzeciej, konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia.

Skargi i wnioski można składać do oddziału wojewódzkiego NFZ lub do Centrali NFZ.
Można je dostarczyć na kilka sposobów:

 • bezpośrednio do siedziby oddziału lub jego delegatury;
 • pocztą na adres oddziału wojewódzkiego lub delegatury właściwej dla siedziby świadczeniodawcy;
 • faksem;
 • mailem
  - w mailu należy podać imię, nazwisko (nazwę) i adres wnoszącego;
  - lub opatrzeć go podpisem elektronicznym;
  - w innm przypadku skargę/ wniosek
  pozostawia się bez rozpatrzenia;
 • za pośrednictwem platformy ePUAP.

W razie potrzeby pracownik OW NFZ występuje o uzupełnienie skargi lub wniosku w terminie siedmiu dni.
Termin do załatwienia skargi lub wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnienia do Funduszu.
Nieusunięcie braków skutkuje pozostawieniem skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.