Drukuj

Składanie skarg i wniosków

Rzecznik Praw Pacjenta w Warszawie >>>

Sprawy dotyczące praw pacjenta reguluje Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Skargi na naruszenie praw pacjenta należy kierować do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Łączy Nas Pacjent >>> to wspólne dyżury specjalistów największych w Polsce organizacji pacjenckich oraz ekspertów biura Rzecznika Praw Pacjenta; projekt realizowany od 6 marca 2018 roku. 

Skarga może dotyczyć w szczególności naruszenia praw świadczeniobiorców w zakresie:

 • udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którymi Fundusz zawarł umowę o ich udzielanie;
 • przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw przez Fundusz;
 • zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez pracowników Funduszu.

Wniosek może dotyczyć m.in.:

 • spraw ulepszenia organizacji i poprawy funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • wzmocnienia praworządności,
 • zapobiegania nadużyciom,
 • spraw związanych z lepszym zaspakajaniem potrzeb świadczeniobiorców oraz z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

WAŻNE! Pracownicy NFZ nie są upoważnieni do oceny decyzji medycznych podejmowanych przez lekarzy w procesie leczenia. Zastrzeżenia pacjentów dotyczące sposobu leczenia należy kierować w pierwszej kolejności do: osób zarządzających podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń zdrowotnych lub rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej lub Rzecznika Praw Pacjenta.

Pismo w sprawie skargi powinno zawierać następujące informacje:

 • dane skarżącego (imię, nazwisko, adres),
 • dane świadczeniodawcy, którego skarga dotyczy,
 • precyzyjny opis zdarzenia,
 • w przypadku składania skargi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia.

Skargi i wnioski można składać do oddziału wojewódzkiego NFZ lub do Centrali NFZ:

Można to zrobić na kilka sposobów:

 • bezpośrednio w siedzibie oddziału lub jego delegaturze,
 • wysłać pocztą na adres oddziału wojewódzkiego lub właściwej dla siedziby świadczeniodawcy delegatury,
 • wysłać faksem,
 • przesłać skargę na adres e-mail. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym lub nie zawierają imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpatrzenia,
 • pracownik NFZ za pomocą poczty elektronicznej występuje odpowiednio do skarżącego lub wnioskodawcy o uzupełnienie złożonej skargi lub wniosku  w terminie siedmiu dni, jeżeli z treści nie można ustalić problemu. Termin do załatwienia skargi lub wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnienia do Funduszu. Nieusunięcie braków skutkuje pozostawieniem skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
 • przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP.

Sekcja Skarg i Wniosków w ZOW NFZ w Szczecinie

Kontakt:

 • Sekcja Skarg i Wniosków, ZOW NFZ, ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin
 • faks 91 425 11 88
 • e-mail: skargi@nfz-szczecin.pl

Pracownicy komórek organizacyjnych przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w dniach i godzinach urzędowania.