logo

Pilne Zobacz, jak zarejestrować się na szczepienie! Rejestracja poszczególnych grup wiekowych Czekasz na szczepienie w punkcie szczepień? Pamiętaj o dystansie i maseczkach Zgłoś się na szczepienie przez formularz – zostaniesz sprawniej obsłużony Zachodniopomorskie uzdrowiska czekają na kuracjuszy! Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Składanie skarg i wniosków

Rzecznik Praw Pacjenta w Warszawie >>>

Sprawy dotyczące praw pacjenta reguluje Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta*. Skargi na naruszenie praw pacjenta należy kierować do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Sekcja Skarg i Wniosków w ZOW NFZ w Szczecinie

Sposób i tryb wnoszenia skarg na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także wniosków, reguluje zarządzenie Prezesa NFZ **.
Skargi dotyczące podmiotów związanych umową z NFZ należy kierować do Sekcji Skarg i Wniosków ZOW NFZ. Kontakt:

 • Sekcja Skarg i Wniosków, ZOW NFZ, ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin
 • faks 91 425 11 88
 • e-mail: skargi@nfz-szczecin.pl

Skarga czy wniosek

O tym, czy pismo jest skargą, czy wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna. Nie przyjmuje się jako skargi pisma, z którego treści wynika, że sprawa została rozstrzygnięta prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną.

Przedmiot skargi

 • naruszenie praw pacjentów w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którymi Fundusz zawarł umowę o ich udzielanie;
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez Fundusz; 
 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Funduszu.

Przedmiot wniosku

 • sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, a także sprawy związane lepszym zaspakajaniem potrzeb świadczeniobiorców oraz z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez Fundusz.

Sposób wnoszenia skarg i wniosków

 • pisemnie (przekazanie skargi na piśmie: osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty)
 • za pomocą poczty elektronicznej
  • W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym lub nie zawierają imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego, pracownik OW NFZ, za pomocą poczty elektronicznej występuje odpowiednio do skarżącego lub wnioskodawcy o uzupełnienie złożonej skargi lub wniosku o te dane w terminie siedmiu dni. Termin do załatwienia skargi lub wniosku biegnie od dnia wpływu tego uzupełnienia do Funduszu
  •  Na skargi lub wnioski zgłoszone za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym, udziela się odpowiedzi w formie pisemnej, wysyłając korespondencję na adres odpowiednio skarżącego lub wnoszącego.
 • ustnie do protokołu
  • przyjmujący sporządza protokół, który podpisuje osoba wnosząca oraz przyjmujący zgłoszenie
  • dane wymagane w protokole: data przyjęcia skargi/ wniosku, imię i nazwisko, adres osoby zgłaszającej oraz zwięzły opis treści sprawy
  • wzór protokołu stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia
  • przyjmujący potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli wnoszący tego żąda.
 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zgodnie z Regulaminem Elektronicznej Platformy.

Skargi/wnioski anonimowe

Skargi/wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Nienależyte opisanie przedmiotu skargi/wniosku

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi/ wniosku bez rozpoznania. Do terminów nie wlicza się okresu liczonego od dnia wezwania do złożenia wyjaśnienia lub uzupełnienia do dnia ich złożenia.

Zastrzeżenie danych

Wnoszący może zastrzec nieujawnianie swego nazwiska i adresu; zastrzeżenie jest dla Funduszu wiążące.
Jeśli ujawnienie nazwiska i adresu jest niezbędne, Fundusz występuje o zgodę do wnoszącego.
Skarga/ wniosek mogą być składane w imieniu własnym lub innej osoby za jej pisemną zgodą.

Termin rozpatrywania skargi/wniosku

 • bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia lub wpłynięcia;
 • w przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku w ww. terminie, należy zawiadomić skarżącego lub wnioskodawcę o przyczynach niezałatwienia skargi lub wniosku w tym terminie, oraz wskazać nowy termin.

Komórki organizacyjne właściwe do rozpatrywania skarg i wniosków

 • w Centrali - Dział Skarg i Wniosków w Departamencie Kontroli NFZ
 • w oddziale - komórka organizacyjna właściwa do spraw skarg i wniosków w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców.

Przyjmowanie interesantów

Pracownicy komórek organizacyjnych przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w dniach i godzinach urzędowania.

Składanie skarg/wniosków poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą

Odbywa się w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) i zgodnie z Regulaminem Elektronicznej Platformy.

Skargi/wnioski dotyczące NFZ

 • dotyczące pracowników Centrali, dyrektorów oddziałów oraz Zastępców Prezesa Funduszu - Prezes Funduszu lub osoba przez niego upoważniona;
 • dotyczące pracowników oddziału - dyrektor oddziału.

Wniesienie skargi/wniosku przez posłów na Sejm

Jeśli wnieśli skargę/ wniosek we własnym imieniu albo przekazali skargę/wniosek innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie rozpatrzenia skargi/wniosku, a jeżeli rozpatrzenie skargi wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień - także o stanie jej rozpatrzenia - najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.

Wniesienie skargi/wniosku przez Rzeczników: Praw Obywatelskich, Praw Pacjenta i Praw Dziecka

Jeśli przekazali skargę/ wniosek innej osoby, powinni zostać zawiadomieni o sposobie rozpatrzenia skargi lub wniosku.

Przekazanie skargi/wniosku przez media

W przypadku przekazania przez redakcję prasową, radiową lub telewizyjną materiału prasowego lub innej opublikowanej wiadomości, mającej znamiona skargi lub wniosku, zawiadamia się odpowiednią redakcję o wynikach rozpatrzenia sprawy, a także o dokonanych rozstrzygnięciach, wydanych poleceniach lub podjętych środkach i działaniach.

Przekazanie skargi dalej

Jeżeli Fundusz nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać je właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego lub wnioskującego, albo wskazać mu właściwy organ.

Załatwienie skargi/wniosku

Osobę wnoszącą skargę lub wniosek należy pisemnie zawiadomić o sposobie załatwienia skargi lub wniosku
Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

Bezzasadna skarga/wniosek

W przypadku, gdy skarga uznana została, w wyniku jej rozpatrzenia, za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, w odpowiedzi na skargę może być podtrzymane poprzednie stanowisko.


Podstawa prawna