Drukuj

Rehabilitacja Lecznicza - kontraktowanie

Komunikat dla oferentów biorących udział w konkursie ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza – Program Rządowy w zakresie 05.1310.408.02 Świadczenia Medyczne NFZ dla Osób Niepełnosprawnych

22.10.2020

Warunki realizacji programu, jak również kryteria oceny ofert, zostały określone w załączniku do Uchwały nr 67/2020 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie programu rządowego pn. „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020” (M.P. poz.856). Zakres świadczeń w ramach programu,jak również obligatoryjne warunki ich udzielania, nie pokrywają się z „koszykiem świadczeń gwarantowanych”  dla rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Przed przystąpieniem do konkursu ofert, niezbędna jest szczegółowa analiza, spełnienia przez oferenta warunków wymaganych do udzielania rzeczonych świadczeń (personel, sprzęt) – np. dostępności zestawu do biostymulacji laserowej- skaner lub innych urządzeń, których brak wyłącza z ubiegania się o środki na realizację programu.

Biorąc pod uwagę krótki okres na przeprowadzenie procedury konkursowej w celu zawarcia umowy od 01.XII 2020 r., prosimy Podmioty ubiegające się o zawarcie umowy o załączenie do oferty wszystkich dokumentów wymaganych w procesie ofertowania – na podstawie Zarządzenia nr 18/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2017r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.), zwanego dalej zarządzeniem, jak również umożliwiających ocenę spełnienia deklarowanych warunków, np. :

-    wykształcenia (np. kopia dyplomu potwierdzającego wymagane kwalifikacje),  

-    dokumenty potwierdzające 5-letnie doświadczenie w pracy jako fizjoterapeuta,

-    dokument potwierdzający ukończenie specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii,

-    dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty,  

- dokumenty potwierdzające kursy (m.in. certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia (zakończonych egzaminem) w zakresie metod neurofizjologicznych (np. PNF, Bobath lub terapii manualnej),

Ponadto prosimy o dokonanie aktualnych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego, wykonanych przez uprawnione podmioty i dołączenie skanów paszportu na sprzęt wymagany i rankingujący do składanych ofert oraz o dostarczenie dokumentów stanowiących potwierdzenie gotowości udzielania świadczeń od pierwszego dnia obowiązywania umowy tj. od 1.12.2020 r. przez każdą osobę wymienioną w ofercie -  kopia umowy lub pisemne zobowiązanie do jej zawarcia lub oświadczenie, które winno być podpisane przez pracownika i oferenta, potwierdzające deklarowany przez personel czas pracy wykazany w ofercie w zakresie świadczeń będącym przedmiotem postepowania. 

Udzielając   w ankiecie odpowiedzi na pytania rankingujące TAK dotyczące :

1) że Świadczeniodawca prowadzi historię choroby lub historię zdrowia i choroby w postaci

elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z

dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849),

oraz wystawia skierowania co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku

należy dołączyć do oferty potwierdzenie od dostawcy oprogramowania, że posiada ono powyższą funkcjonalność oraz, że zostało wdrożone w Państwa zakładzie leczniczym, przy czym z dokumentów powinno wynikać, że dotyczy to oferenta

2) że  prowadzi odrębną aplikację służącą wykonaniu obowiązku zapewnienia bieżącej rejestracji świadczeniobiorców drogą elektroniczną, ze zwrotnym automatycznym wskazaniem terminu należy dołączyć do oferty potwierdzenie od dostawcy oprogramowania, że posiada ono powyższą funkcjonalność oraz, że zostało wdrożone w Państwa zakładzie leczniczym,przy czym z dokumentów powinno wynikać, że dotyczy to oferenta.  

3) Złożenie oświadczenia, że wykazany w ofercie sprzęt  jest w miejscu udzielania świadczeń  i pomieszczenie „Przebieralnia dla świadczeniobiorców” stanowi odrębne pomieszczenie i jest w miejscu udzielania świadczeń. 

Proszę zwrócić uwagę, na fakt:

- jeśli podmiot posiada zawartą umową w rodzaju rehabilitacja lecznicza, to wykazany w harmonogramie do realizacji programu rządowego personel musi mieć rozdzielczość czasową.

- cena oczekiwana ZOW NFZ wynosi 1,00 zł, informujemy, że przekroczenie ceny oczekiwanej będzie skutkować proporcjonalnym obniżeniem punktacji w rankingu ofert oraz koniecznością przeprowadzenia negocjacji, stąd prosimy by jej nie przekraczać w składanej ofercie. 

Przypominamy o konieczności podania aktualnego adresu elektronicznego oferenta, służącego do bezpiecznej wymiany korespondencji i dokumentów w procedurze konkursowej. Po otrzymaniu wiadomości od Komisji Konkursowej należy potwierdzić jej otrzymanie niezwłocznie na adres mailowy nadawcy.

Oferta oprócz formularza ofertowego (w formie elektronicznej i papierowej) powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1)      oświadczenie oferenta o wpisach do rejestrów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia;

2)      w przypadku oferentów wykonujących działalność leczniczą w formie spółki cywilnejkopię umowy spółki lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienie o zasadach reprezentacji spółki albo uchwałę wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji spółki lub kopie pełnomocnictw udzielonych przez pozostałych wspólników do prowadzenia spraw spółki wykraczających poza zwykłe czynności;

3)      kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez oferenta umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oferenta za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń w zakresie przedmiotu postępowania na okres obowiązywania umowy; oferent może złożyć także umowę przedwstępną lub inny dokument, w tym także oświadczenie, stwierdzające, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy;

4)      w przypadku wykazania podwykonawcy w formularzu ofertowym – kopię zawartej umowy z podwykonawcą (bez postanowień określających finansowanie) albo zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z oferentem, zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z dyrektorem oddziału Funduszu;

5)      w przypadku nie wykazania podwykonawcy w formularzu ofertowym oświadczenie, że będzie wykonywał umowę samodzielnie bez zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy;

6)      oświadczenie zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia;

7)      w przypadku, gdy oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika – pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, w szczególności do złożenia oferty, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania oferenta wynika
z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą;

8)      pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 132a ust. 2 ustawy, o ile są spełnione przesłanki określone w art. 132a ustawy;

9)       w przypadku, gdy oferent wyraża zgodę na doręczanie przez komisję konkursową oświadczeń i zawiadomień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - zgodę oferenta, o której mowa w § 5 ust. 3 rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia wydanego na podstawie art.139 ust. 9 ustawy. Oferent wyraża zgodę
w szczególności przez wypełnienie i załączenie do oferty formularza, którego wzór określony jest w załączniku nr 9 do zarządzenia;

10)  wzór podpisu i parafy osoby (lub osób) podpisującej dokumenty zgodny z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

Każda strona oferty (w tym wydruk formularza ofertowego) powinna zostać opatrzona kolejnym numerem oraz podpisana lub parafowana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta, zgodnymi z załączonym wzorem podpisów.

Do dokumentów składanych w językach obcych należy załączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku podmiotów leczniczych komórka organizacyjna wskazana w formularzu ofertowym jako miejsce udzielania świadczeń powinna zostać zarejestrowana najpóźniej
w dniu złożenia oferty w księdze rejestrowej oferenta
– w przypadku zakresu fizjoterapia ambulatoryjna VIII część kodu resortowego  1310. Dane zawarte w formularzu ofertowym powinny być zgodne z danymi zawartymi w księdze rejestrowej w szczególności odnośnie VII i VIII części kodu resortowego oraz adresu miejsca udzielania świadczeń.

Szczegółowe informacje o postępowaniu konkursowym, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.  

                                                           WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wszystkie aktualności