Drukuj

Kontraktowanie świadczeń

Komunikat Dyrektora ZOW NFZ w Szczecinie o rozpoczęciu kwalifikacji świadczeniodawców do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa zachodniopomorskiego

19.05.2017

Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 marca 2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017.844), informuję o:

rozpoczęciu kwalifikacji świadczeniodawców do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Wobec powyższego Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o obowiązku przedłożenia przez świadczeniodawców posiadający profile, w ramach których realizują zadania polegające na kształceniu przeddyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, na podstawie umowy, o której mowa w art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 j.t. ze zm.) zobowiązani są do przekazania dyrektorowi Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ kopii umowy zawartej z uczelnią medyczną, na udostępnienie jednostek organizacyjnych świadczeniodawcy realizujących świadczenia, której okres trwania wynosi co najmniej dwa ostatnie lata kalendarzowe i która będzie obowiązywać w dniu ogłoszenia wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia.
Ponadto wskazujemy, że w toku postępowania kwalifikacyjnego Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ może zwrócić się do świadczeniodawcy o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia, które będą konieczne do prawidłowej kwalifikacji.
Wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych przez Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia - dla terenu województwa zachodniopomorskiego – zostanie ogłoszony w terminie do dnia 27 czerwca 2017r., w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia.
Wykaz ten będzie obowiązywać od dnia 01 października 2017r. do dnia 30 czerwca 2021r.
W przypadku łączenia się podmiotów leczniczych, kwalifikacja podmiotu leczniczego powstałego
w wyniku połączenia i zmiana wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia nastąpi w terminie do dnia 26 września 2017 roku, pod warunkiem przedstawienia dyrektorowi Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:
a.    w terminie do dnia 20 czerwca 2017r. – aktu o połączeniu,
b.    w terminie do dnia 21 września 2017r. – zaświadczenia o wpisie podmiotu leczniczego
do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Wskazane wyżej terminy uznaje się za zachowane pod warunkiem wpływu dokumentów,
do siedziby Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przed ich upływem. Dokumenty dostarczone po upływie terminu nie będą mogły być uwzględnione przy kwalifikacji.

Ze świadczeniodawcami wymienionymi w wykazie – w terminie do dnia 30 września 2017r. - zostaną zawarte umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów świadczeń wskazanych dla danego świadczeniodawcy w tym wykazie.

Dodatkowe informacje na temat procesu kwalifikacji można uzyskać w Zachodniopomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ pod numerem telefonu 091 425-10-73 oraz 091 425-10-72 lub kierować na adres e-mail: biuro@nfz-szczecin.pl


W A Ż N E
Informujemy jednocześnie, że poza wskazanymi powyżej dokumentami, Oddział Funduszu nie oczekuje w chwili obecnej od Państwa żadnych innych dokumentów dotyczących kwalifikacji świadczeniodawców do systemu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego.
O ewentualnych zmianach w tym zakresie Oddział Funduszu będzie na bieżąco informował.

 

Wszystkie aktualności