Drukuj

Kontraktowanie świadczeń

Komunikat dot. przekazania środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych – kolejne aneksy do umów

06.11.2015

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2015.1628), Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie informuje Świadczeniodawców którzy przekazali do Oddziału Funduszu informacje na temat liczby zatrudnionych pielęgniarek i położnych wykonujących u tych świadczeniodawców zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej, że zgodnie z przepisami wskazanego we wstępie rozporządzenia Ministra Zdrowia, przesłał do wszystkich Świadczeniodawców kolejne aneksy do umów, których przedmiotem jest przekazanie dodatkowych środków na podwyżki dla zatrudnionych pielęgniarek i położnych
w takiej wysokości, aby zapewniony został wzrost wynagrodzeń o:

 

 

  • 100zł w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu w okresie od dnia 01 września 2015r. do dnia 30 czerwca 2016r.;
  • 400 zł w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu w okresie od dnia 01 lipca 2016r. do dnia 31 sierpnia 2016r. (w odniesieniu do umów niewygasających z dniem 30 czerwca 2016r.)

 

Informujemy, że zgodnie z § 2 ust. 5 wskazanego wyżej rozporządzenia, warunkiem przekazania dodatkowych środków finansowych będących przedmiotem przesłanych do Państwa aneksów, jest:

  1. odesłanie 1 egz. aneksu do umowy podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji świadczeniodawcy;
  2. przekazanie wraz z aneksem kopii porozumienia dotyczącego sposobu podziału miesięcznie środków na podwyżki, zawartego z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych, zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, działających u Świadczeniodawcy - ten wymóg dotyczy wyłącznie świadczeniodawców, u których działają związki zawodowe pielęgniarek i położnych, zrzeszające wyłącznie pielęgniarki i położne;
  3. przekazanie sposobu miesięcznego podziału środków finansowych, pozytywnie zaopiniowanego przez upoważnionego przedstawiciela Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych - ten wymóg dotyczy wszystkich świadczeniodawców, u których nie działają związki zawodowe pielęgniarek i położnych, zrzeszające wyłącznie pielęgniarki i położne;

 

WAŻNE !!!

 

Informujemy wszystkich Świadczeniodawców, którzy otrzymali przedmiotowe aneksy, że warunkiem przekazania przez Oddział Funduszu środków finansowych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych, jest:

  • Ponowne zawarcie porozumienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego komunikatu
    albo 
  • Uzyskanie po raz kolejny pozytywnej opinii, o której mowa w pkt 3 niniejszego komunikatu.

Przedmiotem powyższego porozumienia, albo pozytywnej opinii, winno być ustalenie zasad dotyczących:
- miesięcznego podziału kwoty podwyżki w wysokości 100 zł na etat przeliczeniowy albo równoważnik etatu, w okresie od dnia 01 września 2015r. do dnia 30 czerwca 2016r. - w odniesieniu do umów obowiązujących do dnia 30 czerwca 2016r. (dotyczy umów w rodzaju: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, ratownictwo medyczne);
- miesięcznego podziału kwoty podwyżki w wysokości 100 zł na etat przeliczeniowy albo równoważnik etatu w okresie od dnia 01 września 2015r. do dnia 30 czerwca 2016r., oraz miesięcznego podziału kwoty podwyżki w wysokości 400 zł na etat przeliczeniowy albo równoważnik etatu w okresie od dnia 01 lipca 2016r. do dnia 31 sierpnia 2016r. - w odniesieniu do umów zawartych na okres dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2016r. (dotyczy umów w rodzaju: rehabilitacja lecznicza, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, opieka paliatywna i hospicyjna, leczenie stomatologiczne, profilaktyczne programy zdrowotne, lecznictwo uzdrowiskowe).

 

W sytuacjach wyjątkowych, gdy Świadczeniodawcy nie udało się zawrzeć porozumienia
o którym mowa w pkt 2 niniejszego komunikatu, albo Świadczeniodawca nie uzyskał pozytywnej opinii Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych (uzyskał negatywną opinię) o której mowa pkt 3 niniejszego komunikatu, przekazuje on do Oddziału Funduszu:
- Podpisany aneks do umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego komunikatu;
- Dokument porozumienia, które nie zyskało pozytywnej opinii związków zawodowych, albo negatywną opinię Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych;
- Dokument określający sposób podziału środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych, ustalony przez samego Świadczeniodawcę, o którym mowa w § 2 ust. 6 wskazanego we wstępie rozporządzenia.

 

Informujemy wszystkich Państwa, że kierownictwa Szczecińskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Koszalińskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, są przygotowane do realizacji obowiązku, o którym mowa w pkt 3 niniejszego komunikatu.
Wskazujemy, że w siedzibach organów samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, w:
- Szczecinie przy ul. Ks. Bogusława X 30;
- Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 190 III p.
pełnią dyżur osoby upoważnione przez Rady do wydawania opinii dotyczących sposobu podziału przez Świadczeniodawców środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2015.1628)
Zarządzenie nr 70/2015DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16.10.2015 r.


Dział Obsługi Umów ZOW NFZ

Wszystkie aktualności