Drukuj

Kontraktowanie świadczeń

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS”

01.04.2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
O ZAWARCIE UMÓW O REALIZACJĘ
PROGRAMU PILOTAŻOWEGO Z ZAKRESU „PROFILAKTYKA 40 PLUS”
NA OKRES 01.05.2022 - 30.06.2022

KOD POSTĘPOWANIA 16-22-000039/PPZ/18/8/13

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, z późn.zm.1)

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
Adres: 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45

zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS” na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 109/2021/BPZ Prezesa Funduszu z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zawarcia umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” (z późn.zm.).

Wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia nr 109/2021/BPZ Prezesa Funduszu z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zawarcia umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” z późn.zm. Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na okres od dnia 01 maja 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. dostępne są w siedzibie Zachodniopomorskiego OW NFZ, adres: ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin lub na stronie: www.nfz-szczecin.pl

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioskodawca może złożyć w Zachodniopomorskim OW NFZ tylko jeden wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.

Ważne informacje:

W przypadku, gdy wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane w różnych miejscach na terenie działania ZOW NFZ i zamierza w nich realizować ww. program pilotażowy, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń.

Wniosek o zawarcie umowy wraz z płytą CD i załącznikami należy zapakować w kopertę, którą należy opatrzyć kodem postepowania, opisem czego dotyczy tj. wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS”, danymi identyfikującymi wnioskodawcę (pełna nazwa, adres siedziby).

Zobowiązuje się wszystkich wnioskodawców do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące wnioskodawcę oświadczenia.

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Pliki do pobrania:

Wszystkie aktualności