Drukuj

Lecznictwo uzdrowiskowe - kontraktowanie

Komunikat dla oferentów biorących udział w postępowaniu konkursowym na rok 2019 i lata następne w rodzaju: Lecznictwo Uzdrowiskowe

22.10.2018

Komunikat dla oferentów biorących udział w postępowaniach konkursowych
prowadzonych w celu zawarcia umów obowiązujących od 01 stycznia 2019 r.
w rodzaju LECZNICTWO UZDROWISKOWE

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia postępowań w celu zawarcia umów w rodzaju: Lecznictwo uzdrowiskowe, obowiązujących od dnia 01.01.2019 r., działając w oparciu o § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1980 z późn. zm.) informuje, że oprócz dokumentów wynikających z treści Zarządzenia nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.), należy złożyć do oferty dokumenty potwierdzające dane i informacje przekazane w toku postępowania przez oferenta, w tym między innymi:

1.Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów kwalifikacyjnych personelu wykazanego w ofercie w danym zakresie świadczeń, tj. lekarzy, dietetyków, fizjoterapeutów oraz pielęgniarek. Dotyczy to personelu wymaganego do udzielania świadczeń w danym rodzaju jak i dodatkowo ocenianego, za które oferent otrzymuje dodatkowe punkty w rankingu ofert (np. dyplom ukończonej specjalizacji w danej dziedzinie, odpowiednie kursy i szkolenia).

2.Oświadczenie, że etat przeliczeniowy pielęgniarek ustalany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 1545).

3. Oświadczenie - w przypadku uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych oraz uzdrowiskowej rehabilitacji sanatoryjnej – że zgłoszony do oferty personel będzie zapewniał:

- całodobową opiekę pielęgniarską oraz

- dostęp do lekarza w przypadku nagłego zachorowania w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych.

4.Wykaz pokoi zgłoszonych do oferty z podziałem na:

- pokoje jednoosobowe z pełnym węzłem sanitarnym (ilość pokoi i ich nr);

- pokoje dwuosobowe z pełnym węzłem sanitarnym (ilość pokoi i ich nr);

- pokoje dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich (ilość pokoi i ich nr, liczba łóżek).

5.Wykaz remontów/oddania do użytku nowego budynku w ciągu ostatnich 6 lat od dnia ogłoszenia postępowania (rodzaj prac, czego dotyczy: baza zabiegowa/hotelowa/żywieniowa, rok, dokumenty potwierdzające przeprowadzenie remontu np. protokół odbioru remontu).

6.Kserokopie umów z lekarzami w przypadku specjalistycznych konsultacji lekarskich niezbędnych do prowadzenia leczenia, i ile konsultacje nie są zapewnione przez lekarzy wykazanych w ofercie.

7. W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na warunek rankingujący: Świadczeniodawca prowadzi historię choroby lub historię zdrowia i choroby w postaci elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy o prawach pacjenta oraz wystawia recepty i skierowania co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku, należy załączyć potwierdzenie od dostawcy oprogramowania, że posiada ono powyższą funkcjonalność oraz że zostało wdrożone w Państwa zakładzie leczniczym, przy czym z dokumentów powinno wynikać, że dotyczy to oferenta.

8. W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na warunki rankingujące dot. certyfikatu ISO 9001 systemu zarządzania jakością lub certyfikatu ISO 27001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię certyfikatu.

 

 

Komisja konkursowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie aktualności