Drukuj

Lecznictwo uzdrowiskowe - kontraktowanie

Aneksowanie umów wieloletnich w rodzaju: Lecznictwo Uzdrowiskowe na okres 01.01.2020-31.12.2020

21.10.2019

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie informuje Świadczeniodawców realizujących w roku 2019 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, że udostępnił na swojej stronie internetowej zapytanie aktualizacyjne umożliwiające złożenie dokumentacji aktualizacyjnej na rok 2020 w programie NFZ-KO.

W celu prawidłowego przygotowania dokumentacji aktualizacyjnej, Świadczeniodawcy zobowiązani są do:

 1. Pobrania i zainstalowania aktualnej aplikacji ofertowej NFZ-KO - dostępna na stronie internetowej: www.nfz-szczecin.pl w zakładce: DLA ŚWIADCZENIODAWCY – KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ - Komunikaty (na dzień 15.10.2019 r. wersja: 2019.05.1.0)
 2. Uaktualnienia informacji o potencjale oraz podwykonawstwie w Portalu SZOI.
 3. Dokonania aktualizacji potencjału wykonawczego na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. na podstawie udostępnionego przez Oddział Funduszu zapytania aktualizacyjnego nr 16-20-000036/UZD/08/1/-/05do pobrania.  
 4. Wydrukowania formularza dokumentacji aktualizacyjnej zgodnego z wersją elektroniczną, a następnie opatrzenia każdej strony tego wydruku podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania Świadczeniodawcy.
 5. WAŻNE: W odniesieniu do harmonogramu czasu pracy fizjoterapeutów, należy wykazać w ofercie aktualizacyjnej średniotygodniowy czas pracy.

Przypominamy, że każdy Świadczeniodawca sporządzając ofertę aktualizacyjną winien przestrzegać następujących zasad:

 1. Aktualizacja winna być dokonana na podstawie właściwego zapytania o nr 16-20-000036/UZD/08/1/-/05.
 2. Z zapytania aktualizacyjnego należy wybrać wyłącznie te zakresy świadczeń, które są  przedmiotem przesłanej Państwu propozycji finansowej Oddziału Funduszu na okres finansowania od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., a także wpisać liczbę jednostek rozliczeniowych i cenę jednostki rozliczeniowej z otrzymanej propozycji.
 3. Aktualizacja winna być sporządzona z zachowaniem należytej staranności, w szczególności należy zwrócić uwagę na właściwe przedstawienie potencjału wykonawczego Świadczeniodawcy (sprzętu, personelu medycznego jego harmonogramów pracy oraz kwalifikacji).
 4. W przypadku, gdy umowy realizowane są z udziałem podwykonawców, a na rok 2020 są zmiany w tym zakresie w stosunku do roku 2019 (np. nowy podwykonawca, zmiana terminu obowiązywania umowy lub przedmiotu umowy) – należy dokonać odpowiednich zmian w systemie SZOI, uwzględnić powyższe w ofercie aktualizacyjnej (w części: „Wykaz podwykonawców”), a kserokopie umowy wraz załącznikami oraz zawartymi do niej aneksami załączyć do oferty aktualizacyjnej. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby dane wprowadzone do SZOI były zgodne z treścią zawartej umowy. Kserokopie umów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.
 5. Dokumentacja aktualizacyjna przekazana na nośniku w wersji elektronicznej winna być zgodna z wydrukiem papierowym.
 6. Wydruk wersji papierowej dokumentacji aktualizacyjnej powinien być kompletny, a kody kreskowe nie powinny być rozmazane.
 7. Oferta elektroniczna na nośniku elektronicznym winna zawierać następujący opis:

           - wyraz: „Oferta aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”,

           - nazwę i adres Świadczeniodawcy.

8. Wydruk formularza dokumentacji oraz nośnika elektronicznego należy umieścić w zaklejonej kopercie. Opis koperty powinien zawierać następujące informacje:

           - wyraz: „Oferta aktualizacyjna– lecznictwo uzdrowiskowe”,

           - nazwę i adres Świadczeniodawcy.

Wskazujemy, że przesłana przez Państwa dokumentacja aktualizacyjna będzie przedmiotem merytorycznej analizy pod względem spełnienia przez Świadczeniodawcę wymogów koniecznych do realizacji świadczeń w roku 2020, wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (j.t. Dz. U. z dnia 9 stycznia 2019 r. poz. 168). http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000168

Uwaga! W przypadku, gdy Świadczeniodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Świadczeniodawcy, w szczególności do złożenia oferty aktualizacyjnej, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wynika z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą.

Komplet dokumentacji, tj. dokumentację aktualizacyjną (wydruk- podpisany i opieczętowany + płyta CD z wersją elektroniczną dokumentacji) należy składać w godz. od 08:00 do 16:00 w siedzibie ZOW NFZ przy ul. Arkońskiej 45 w Szczecinie lub przesłać pocztą w terminie do dnia 28 października 2019 roku.

Wydział ds. Służb Mundurowych

Przeglądarka postępowań

Wszystkie aktualności