Drukuj

Lecznictwo uzdrowiskowe - kontraktowanie

Aneksowanie umów w rodzaju: Lecznictwo uzdrowiskowe na 2021 rok

02.11.2020

Uprzejmie informujemy Świadczeniodawców realizujących umowy wieloletnie w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe o udostępnieniu definicji postępowania aktualizacyjnego na 2021 rok. Dokumentację aktualizacyjną należy wykonać w programie NFZ-KO (wersja  na rok 2021)  w oparciu o zapytanie ofertowe właściwe dla rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

W zakresie przygotowania tej dokumentacji Świadczeniodawca jest zobowiązany do:

1)    Dodania w strukturze organizacyjnej w Portalu SZOI wszystkich przedsiębiorstw  podmiotu leczniczego,

2)    uaktualnienia informacji o potencjale w Portalu SZOI,

3)    pobrania i zainstalowania aplikacji ofertowej NFZ-KO  (aktualna wersja NFZ-KO umieszczona na stronie internetowej),

http://nfz-szczecin.pl/kbwvf_news_2603_aktualizacja_aplikacji_ofertowej_nfz_ko.htm),

4)    pobrania pliku zapytania ofertowego dla postępowania w trybie umów wieloletnich,

5)  zaimportowania do NFZ-KO profilu świadczeniodawcy oraz zapytania ofertowego dla postępowania na rok 2021,

6)     przygotowania formularza dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej,

7)  zapisania oferty elektronicznej na nośniku elektronicznym, z opisem zawierającym następujące informacje:

  • wyraz: „dokumentacja aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”,
  • nazwę i adres świadczeniodawcy,

8)   wydrukowania formularza ofertowego, zgodnego z ofertą elektroniczną, opatrzenia każdej strony tego wydruku kolejnym numerem oraz podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania świadczeniodawcy,

9) umieszczenia wydruku formularza dokumentacji oraz nośnika elektronicznego w zaklejonej kopercie. Opis koperty powinien zawierać następujące informacje:

-    wyraz: „dokumentacja aktualizacyjna– lecznictwo uzdrowiskowe”,

-    nazwę i adres świadczeniodawcy

Uwaga! W przypadku, gdy Świadczeniodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Świadczeniodawcy, w szczególności do złożenia dokumentacji aktualizacyjnej, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wynika z dokumentów przedstawionych wraz  z ofertą.

Dokumentację aktualizacyjną należy składać od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00 w budynku ZOW NFZ przy ul. Arkońskiej 45 lub przesłać pocztą do dnia 6 listopada 2020 roku. 

Uwaga: Na zapytanie ofertowe może być złożona dokumentacja aktualizacyjna obejmująca tylko zakresy występujące w aktualnej umowie!  

Źródło: Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego ZOW NFZ

 

Wszystkie aktualności