Drukuj

Lecznictwo uzdrowiskowe - kontraktowanie

Aneksowanie umów w rodzaju: Lecznictwo uzdrowiskowe na 2022 rok

06.10.2021

Aktualizacja komunikatu opublikowanego w dniu 5.10.2021 r.

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje Świadczeniodawców realizujących umowy wieloletnie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe o udostępnieniu definicji postępowania aktualizacyjnego na 2022 rok.

Jednocześnie informujemy, że propozycje kwot zobowiązań i warunków finansowania świadczeń na kolejny okres rozliczeniowy zostały przesłane do Świadczeniodawców w dniu 23 września 2021 r.

Dokumentację aktualizacyjną należy wykonać w programie NFZ-KO (Aktualna aplikacja ofertowa NFZ-KO) w oparciu o zapytanie ofertowe właściwe dla rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

W celu przygotowania tej dokumentacji Świadczeniodawca jest zobowiązany do:

1)    uaktualnienia informacji o potencjale w Portalu SZOI,

2)    pobrania i zainstalowania aplikacji ofertowej NFZ-KO  (aktualna wersja NFZ-KO umieszczona na stronie internetowej), https://www.nfz-szczecin.pl/kbwvf_kontraktowanie.htm

3)    pobrania pliku zapytania ofertowego dla postępowania w trybie umów wieloletnich,

4)  zaimportowania do NFZ-KO profilu świadczeniodawcy oraz zapytania ofertowego dla postępowania na rok 2022,

5)     przygotowania formularza dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej.

Dokumentację aktualizacyjną należy składać od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00 w budynku ZOW NFZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45 lub przesłać pocztą do dnia 08 października 2021 roku.

Wydrukowany formularz dokumentacji aktualizacyjnej powinien być opatrzony na każdej stronie wydruku kolejnym numerem i podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania świadczeniodawcy.

Wraz z dokumentacją aktualizacyjną proszę złożyć wniosek w sprawie rachunku bankowego do przyszłej umowy na rok 2022 (wniosek składany przez system SZOI oraz w formie pisemnej - wydruk z systemu SZOI podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia do reprezentowania świadczeniodawcy).

Uwaga! W przypadku, gdy Świadczeniodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Świadczeniodawcy, w szczególności do złożenia dokumentacji aktualizacyjnej, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wynika z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą.

Zachodniopomorski OW NFZ dokona weryfikacji przekazanych przez Państwa danych aktualizacyjnych pod względem ich zgodności z warunkami wymaganymi dla realizacji umowy w w/w rodzaju i danym zakresie świadczeń.

Podpisanie aneksów do umów na 2022 rok uwarunkowane będzie spełnieniem przez Świadczeniodawcę warunków wymaganych.

Uwaga: Na zapytanie ofertowe może być złożona dokumentacja aktualizacyjna obejmująca tylko zakresy występujące w aktualnej umowie! 


Źródło: Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego ZOW NFZ

Wszystkie aktualności