Drukuj

Lecznictwo uzdrowiskowe - kontraktowanie

Aneksowanie umów na rok 2023 w rodzaju: Lecznictwo Uzdrowiskowe

30.09.2022

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje Świadczeniodawców realizujących umowy wieloletnie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Lecznictwo Uzdrowiskowe, o udostępnieniu definicji postępowania aktualizacyjnego na 2023 rok.

Jednocześnie informujemy, że propozycje kwot zobowiązań i warunków finansowania świadczeń na kolejny okres rozliczeniowy zostały przesłane do Świadczeniodawców w dniu 30 września 2022 r.

Dokumentację aktualizacyjną należy wykonać w programie NFZ-KO (Aktualizacja aplikacji ofertowej NFZ-KO) w oparciu o zapytanie ofertowe właściwe dla rodzaju Lecznictwo Uzdrowiskowe.

W celu przygotowania tej dokumentacji Świadczeniodawca jest zobowiązany do:

1)    uaktualnienia informacji o potencjale w Portalu SZOI,

2)    pobrania i zainstalowania aplikacji ofertowej NFZ-KO  (aktualna wersja NFZ-KO umieszczona na stronie internetowej),

3)    pobrania pliku zapytania ofertowego dla postępowania w trybie umów wieloletnich,

4)  zaimportowania do NFZ-KO profilu świadczeniodawcy oraz zapytania ofertowego dla postępowania na rok 2023,

5) przygotowania formularza dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej.

Dokumentację aktualizacyjną należy składać od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00 w budynku ZOW NFZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45 lub przesłać pocztą do dnia 07 października 2022 roku.

Wydrukowany formularz dokumentacji aktualizacyjnej powinien być opatrzony na każdej stronie wydruku kolejnym numerem i podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania świadczeniodawcy.

Wraz z dokumentacją aktualizacyjną proszę złożyć wniosek w sprawie rachunku bankowego do przyszłej umowy na rok 2023 (wniosek składany przez system SZOI oraz w formie pisemnej - wydruk z systemu SZOI podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia do reprezentowania świadczeniodawcy).

Uwaga! W przypadku, gdy Świadczeniodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Świadczeniodawcy, w szczególności do złożenia dokumentacji aktualizacyjnej, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wynika z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą.

Zachodniopomorski OW NFZ dokona weryfikacji przekazanych przez Państwa danych aktualizacyjnych pod względem ich zgodności z warunkami wymaganymi dla realizacji umowy w w/w rodzaju i danym zakresie świadczeń.

Podpisanie aneksów do umów na 2023 rok uwarunkowane będzie spełnieniem przez Świadczeniodawcę warunków wymaganych.

Uwaga: Na zapytanie ofertowe może być złożona dokumentacja aktualizacyjna obejmująca tylko zakresy występujące w aktualnej umowie! 

Pobierz plik

Źródło: Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego ZOW NFZ

Wszystkie aktualności