logo

Pilne TPK - Teleplatforma Pierwszego Kontaktu - Twoja pomoc medyczna wieczorem, w nocy i całodobowo w dni wolne od pracy Zobacz, jak zarejestrować się na szczepienie! Rejestracja poszczególnych grup wiekowych Czekasz na szczepienie w punkcie szczepień? Pamiętaj o dystansie i maseczkach Zgłoś się na szczepienie przez formularz – zostaniesz sprawniej obsłużony Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Lecznictwo uzdrowiskowe - kontraktowanie

Aneksowanie umów wieloletnich w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

24.11.2015

Aneksowanie umów wieloletnich w rodzaju: LECZNICTWO

UZDROWISKOWE na rok 2016

W związku z opublikowaniem zarządzenia nr 79/2015/DSM Prezesa NFZ z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, informujemy wszystkich Świadczeniodawców realizujących w roku 2015 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, że w nawiązaniu do przesłanej Państwu w dniu 29 października 2015 roku propozycji finansowej, zawierającej kwoty zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń, Zachodniopomorski OW NFZ w Szczecinie zamieścił na swojej stronie internetowej zapytanie ofertowe umożliwiające   złożenie dokumentacji aktualizacyjnej w układzie formularza ofertowego.

W celu prawidłowego przygotowania dokumentacji aktualizacyjnej, Świadczeniodawcy zobowiązani są do:

 1. pobrania i zainstalowania aplikacji ofertowej NFZ-KO w wersji 2015.3.2.2 - do pobrania;      
 2. uaktualnienia informacji o potencjale oraz podwykonawstwie w Portalu SZOI;
 3. dokonanie aktualizacji potencjału wykonawczego na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. na podstawie udostępnionego przez Oddział Funduszu zapytania aktualizacyjnego nr 16-16-000026/UZD/08/1/-/05do pobrania;      
 4. wydrukowania formularza dokumentacji aktualizacyjnej zgodnego z wersją elektroniczną, a następnie opatrzenia każdej strony tego wydruku podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania Świadczeniodawcy.

Przypominamy, że każdy Świadczeniodawca, sporządzając ofertę aktualizacyjną, winien przestrzegać następujących zasad:

 1. Aktualizacja winna być dokonana na podstawie właściwego zapytania o nr 16-16-000026/UZD/08/1/-/05.
 2. Z zapytania aktualizacyjnego należy wybrać wyłącznie te zakresy świadczeń, które były przedmiotem propozycji finansowej Oddziału Funduszu, a także wpisać ilości i ceny świadczeń.
 3. Aktualizacja winna być sporządzona z zachowaniem należytej staranności, w szczególności należy zwrócić uwagę na właściwe przedstawienie potencjału wykonawczego Świadczeniodawcy (sprzętu, personelu medycznego jego harmonogramów pracy oraz kwalifikacji).
 4. WAŻNE: Przy tworzeniu harmonogramów należy zwrócić szczególną uwagę na równomierne rozłożenie liczby skierowań w turnusach, stosownie do treści załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 65/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 2014 r.
 5. W przypadku, gdy umowy realizowane są z udziałem podwykonawców, a na rok 2016 są zmiany w tym zakresie w stosunku do roku 2015 (np. nowy podwykonawca, zmiana terminu obowiązywania umowy lub przedmiotu umowy) – należy dokonać odpowiednich zmian w systemie SZOI, uwzględnić powyższe w ofercie aktualizacyjnej ( w części: „Wykaz podwykonawców”), a kserokopie umowy wraz załącznikami oraz zawartymi do niej aneksami załączyć do oferty aktualizacyjnej. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby dane wprowadzone do SZOI były zgodne z treścią zawartej umowy. Kserokopie umów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.
 6. Dokumentacja aktualizacyjna przekazana na nośniku w wersji elektronicznej winna być zgodna z wydrukiem papierowym.
 7. Wydruk wersji papierowej dokumentacji aktualizacyjnej powinien być kompletny, a kody kreskowe nie powinny być rozmazane.
 8. Oferta elektroniczna na nośniku elektronicznym winna zawierać następujący opis:

- wyraz: „Oferta aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”,

- nazwę i adres Świadczeniodawcy.

       8. Wydruku formularza dokumentacji oraz nośnika elektronicznego należy umieścić w zaklejonej kopercie. Opis

           koperty powinien zawierać następujące informacje:

           - wyraz: „Oferta aktualizacyjna– lecznictwo uzdrowiskowe”,

           - nazwę i adres Świadczeniodawcy.

 Wskazujemy, że przesłana przez Państwa dokumentacja aktualizacyjna będzie przedmiotem merytorycznej analizy pod względem spełnienia przez Świadczeniodawcę wymogów koniecznych do realizacji świadczeń w roku 2016, wynikających z zarządzenia nr 79/2015/DSM Prezesa NFZ z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

Uwaga! W przypadku, gdy Świadczeniodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Świadczeniodawcy, w szczególności do złożenia oferty aktualizacyjnej, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wynika z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą.

Komplet dokumentacji, tj. dokumentację aktualizacyjną (wydruk- podpisany i opieczętowany + płyta CD z wersją elektroniczną dokumentacji) należy składać w siedzibie ZOW NFZ przy ul. Arkońskiej 45 w Szczecinie, w dni powszednie, w godz. od 08:00 do 16:00 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 26 listopada 2015 roku.

Wydział ds. Służb Mundurowych

Wszystkie aktualności