logo

Pilne Zachodniopomorskie: SzczepimySię! Szczepienie na Netto Arenie – zamiast w szpitalu na Pomorzanach Szczepienie przeciwko COVID-19 - ważne informacje Ministerstwa Zdrowia 989 - całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Aktualności dla pacjenta

Wnioskowanie o usługę tłumacza języka migowego PJM, SJM lub SKOGN

02.04.2012

W związku z wejściem w życie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się uprzejmie informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia wydał zarządzenie określające sposób i tryb postępowania w sprawie zgłoszenia przez osoby uprawnione chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN przy załatwianiu spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez organy Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zgłoszenie chęci skorzystania z usługi odbywa się na druku, którego wzór zamieszczony jest poniżej. Usługa jest bezpłatna.

 • Zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia dokonuje osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, zwana dalej "osobą zgłaszającą", co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 • Termin realizacji świadczenia, o którym mowa w ust. 1, liczy się od dnia po którym nastąpiło zgłoszenie do Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania wybranej metody komunikowania się.
 • Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania sprawy związanej z realizacją świadczenia.
 • Osoba zgłaszająca może wyznaczyć termin realizacji świadczenia.

Zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN można wnieść:

 • pisemnie na adres:
  Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45
  lub
  Delegatura ZOW NFZ w Koszalinie
  75-820 Koszalin, ul. Konstytucji 3 Maja 7
 • za pomocą faksu 91 425 10 55
 • pocztą elektroniczną na adres: pytania@nfz-szczecin.pl
 • w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 • ustnie w Biurze Obsługi Ubezpieczonych w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45 oraz w Delegaturze Oddziału w Koszalinie przy ul. Konstytucji 3 Maja 7

Zobacz więcej:

Wszystkie aktualności