Drukuj

Leczenie Szpitalne - kontraktowanie

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umowy – świadczenia kompleksowe KOSM na rok 2019

18.07.2019

Szczecin dnia 18 lipca 2019r.

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umowy  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM na rok 2019

 Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2018.1510 j.t. ze zm.), w związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 93/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019r. w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM,

 

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
W SZCZECINIE
71-470 SZCZECIN, UL. ARKOŃSKA 45

Z A P R A S Z A

 do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe udzielane w koordynowanej opiece nad świadczeniobiorcą ze stwardnieniem rozsianym (KOSM) na rok 2019 na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu Nr 93/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019r. w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM. Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami ww. zarządzenia


Realizatorem pilotażu (ośrodkiem koordynującym) może być świadczeniodawca realizujący umowę
z Funduszem o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego, posiadający w strukturze organizacyjnej ośrodka koordynującego:

 1. oddział szpitalny o profilu neurologicznym,
 2. poradnię  neurologiczną,
 3. poradnię okulistyczną,
 4. poradnię rehabilitacyjną,
 5. ośrodek rehabilitacji dziennej lub zapewniający dostępność do innych ośrodków rehabilitacji dziennej na podstawie umowy o podwykonawstwo lub na podstawie art. 132a ustawy
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 6. oddział rehabilitacji stacjonarnej lub zapewniający dostępność do innych ośrodków rehabilitacji stacjonarnej na podstawie umowy o podwykonawstwo lub na podstawie art. 132a ustawy
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 7. poradnię położniczo-ginekologiczną, urologiczną, logopedyczną, psychiatryczną, psychologiczną: możliwość zapewnienia dostępności do innych poradni specjalistycznych na podstawie umowy o podwykonawstwo lub na podstawie art. 132a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 8. posiadający w strukturze organizacyjnej lub na podstawie podwykonawstwa lub na podstawie art. 132a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lekarzy specjalistów innych dziedzin, niezbędnych do realizacji programu opieki koordynowanej.

 

Ważne: Ośrodek koordynujący obowiązany jest do opracowania schematu organizacyjnego koordynowanej opieki nad świadczeniobiorcą ze stwardnieniem rozsianym.

 

 1. Wniosek powinien być złożony nie później niż do dnia 16 sierpnia 2019r.
 2. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.
 3. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie wniosku w formie pisemnej wraz z dokumentami określonymi w § 16 oraz zgodnie ze wzorem ujętym w załączniku nr 3 ww. zarządzenia.
 4. Dyrektor Oddziału Funduszu może podpisać umowę z nie więcej niż dwoma ośrodkami koordynującymi.

 

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Tomasz Żukowski

 

 

 

Wszystkie aktualności