Drukuj

Leczenie uzdrowiskowe

24.01.2023 r.

  Leczenie uzdrowiskowe - gdzie się leczyć

Zasady wystawiania skierowań na leczenie uzdrowiskowe (od lipca 2019)

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, od dnia 19 lipca 2019 roku obowiązują niżej podane zasady w zakresie wystawiania skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową:

  1. lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia ww. skierowanie, w przypadku dorosłych, nie wcześniej niż przed upływem 12. miesięcy od okresu, jaki upłynął od dnia zakończenia przez pacjenta ostatniego leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej;
  2. w niezmienionym brzmieniu pozostał zapis rozporządzenia w zakresie zalecanej częstotliwości korzystania z leczenia uzdrowiskowego/rehabilitacji uzdrowiskowej, tj. nie częściej niż raz na 18 miesięcy;
  3. zapisy punktów 1 i 2 nie dotyczą leczenia uzdrowiskowego w szpitalu uzdrowiskowym, leczenia uzdrowiskowego w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym oraz w uzdrowiskowym leczeniu ambulatoryjnym;
  4. skierowanie na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową w terminie 30 dni od daty wystawienia przez lekarza przesyła się do oddziału wojewódzkiego NFZ, skierowanie może być przesłane przez pacjenta wskazanego w skierowaniu lub przez świadczeniodawcę;
  5. skierowania nie będą już podlegały weryfikacji po upływie 18. miesięcy od dnia ich wystawienia;
  6. lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, wystawiający skierowanie, nie będzie już określał miejsca i rodzaju leczenia uzdrowiskowego/rehabilitacji uzdrowiskowej, tylko lekarz specjalista balneologii i medycyny fizykalnej  lub rehabilitacji medycznej zatrudniony  w OW NFZ;
  7. obowiązuje nowy wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową (patrz powyżej).

Zasady kierowania do uzdrowiska

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, wskazania i przeciwwskazania.
Do skierowania lekarz dołącza aktualne wyniki podstawowych badań, wykonanych na zlecenie i koszt kierującego:

  • badania dla dorosłych: OB, morfologia krwi, mocz, EKG (ważność badania wynosi 6 m-cy od dnia badania) oraz zaświadczenie potwierdzające rozpoznanie zasadnicze będące podstawą wystawienia skierowania
  • badania dla dzieci: OB, morfologia, mocz, badanie kału na obecność jaj pasożytów (ważne w dniu wyjazdu dziecka do uzdrowiska)

Skierowanie może być przekazane do Oddziału Funduszu przez lekarza kierującego lub przez bezpośrednio zainteresowanego świadczeniobiorcę osobiście lub tradycyjną pocztą. W Oddziale NFZ jest rejestrowane w systemie informatycznym, otrzymuje kolejny numer, a następnie jest rozpatrywane pod względem celowości.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U. 2011 nr 142 poz. 835, par. 2, ust 1, pkt. 1 i 2), w przypadku dorosłych - zalecana częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej to nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Przepisu tego nie stosuje się do leczenia uzdrowiskowego w szpitalu uzdrowiskowym, do rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym oraz do uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego.

Skierowanie

Oceny celowości skierowania na leczenie uzdrowiskowe dokonuje zatrudniony w NFZ lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, na podstawie danych zawartych w skierowaniu i dołączonej aktualnej dokumentacji medycznej. Lekarzowi specjaliście przysługuje prawo dokonania zmiany kwalifikacji skierowania.
Skierowanie z niepełnymi informacjami nie jest przez Fundusz rozpatrywane.
O efekcie rozpatrzenia skierowania pacjent jest informowany na piśmie. Jeżeli oddział Funduszu nie potwierdzi skierowania z powodu braku miejsc, świadczeniobiorca wpisywany jest na listę oczekujących, o czym jest pisemnie informowany, ze wskazaniem okresu oczekiwania na potwierdzenie skierowania.
O terminie rozpoczęcia turnusu, miejscu i rodzaju leczenia pacjent jest powiadamiany nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia turnusu.

Rezygnacja z leczenia uzdrowiskowego

W przypadku rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego przed rozpoczęciem leczenia, skierowanie należy bezzwłocznie zwrócić do Oddziału Funduszu. Rezygnacja jest zasadna, gdy jej powodem jest wypadek losowy lub choroba ubezpieczonego (np. pobyt w szpitalu), potwierdzone odpowiednim dokumentem. W przypadku uzasadnionego zwrotu skierowania, Fundusz wyznacza nowy termin realizacji skierowania, zgodnie z pierwotną datą wpływu skierowania. Nieuzasadniony zwrot skierowania traktowany jest jako rezygnacja z leczenia uzdrowiskowego. 

Odpłatność za leczenie w sanatorium dla dorosłych

Pacjent ponosi koszty przejazdu do sanatorium (i z powrotem) a także częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania.
Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest różna ze względu na sezon oraz standard zajmowanego pokoju. Stawki określa minister zdrowia w drodze rozporządzenia.
Zwolnienie z opłat w sanatorium dla dorosłych przysługuje pracownikom związanym z produkcją wyrobów zawierających azbest.

Sanatorium dla dorosłych

Turnus leczenia uzdrowiskowego w sanatorium trwa 21 dni, a rehabilitacji uzdrowiskowej - 28 dni. W ramach leczenia wykonywanych jest nie mniej niż 4 zabiegi fizykalne dziennie, przez 6 dni w tygodniu. Świadczenia rehabilitacji uzdrowiskowej w sanatoriach udzielane są w profilach: choroby ortopedyczno-urazowe, reumatologiczne, kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia), choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia).

Pacjent ponosi koszty przejazdu do sanatorium (i z powrotem) a także odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania. Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest różna ze względu na sezon oraz standard zajmowanego pokoju. Stawki określa minister zdrowia w drodze rozporządzenia.
Zwolnienie z opłat w sanatorium dla dorosłych przysługuje pracownikom związanym z produkcją wyrobów zawierających azbest.

Szpital uzdrowiskowy dla dorosłych

Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatne. Pacjent ponosi jedynie koszty przejazdu do szpitala uzdrowiskowego (i z powrotem). Uzdrowiskowe leczenie szpitalne trwa 21 dni, a rehabilitacja w szpitalu uzdrowiskowym - 28 dni. W ramach leczenia wykonywanych jest nie mniej niż 4 zabiegi fizykalne dziennie, przez 6 dni w tygodniu. Świadczenia rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu udzielane są w profilach: choroby ortopedyczno-urazowe, układu nerwowego, reumatologiczne, kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia).

Leczenie uzdrowiskowe dla dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzież do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej - do ukończenia lat 26, dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu - bez ograniczenia wieku, a także dzieci uprawnione do renty rodzinnej, nie ponoszą odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w leczeniu uzdrowiskowym (także w sanatorium).

Leczenie dzieci w sanatorium trwa 21 dni, natomiast w szpitalu uzdrowiskowym - 27 dni.
Dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą być kierowane na leczenie uzdrowiskowe same lub pod nadzorem opiekuna prawnego. Leczenie dzieci jest bezpłatne, natomiast rodzic lub opiekun ponoszą pełną odpłatność za pobyt w zakładzie uzdrowiskowym.
Dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej lub gimnazjum kierowane są na leczenie uzdrowiskowe przez cały rok; młodzież szkół ponadgimnazjalnych - w okresie wolnym od nauki, chyba że w uzdrowisku zorganizowane jest nauczanie.

Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dla dorosłych i dla dzieci

Na leczenie ambulatoryjne w uzdrowisku kierowani są zarówno dorośli, jak i dzieci. Leczenie trwa od 6-18 dni zabiegowych; w przypadku leczenia uzdrowiskowego w trybie ambulatoryjnym pacjenci ponoszą koszty pobytu, we własnym zakresie zapewniając sobie zakwaterowanie i wyżywienie. NFZ finansuje zabiegi.

Doba hotelowa w uzdrowisku

Pierwszy dzień pobytu w uzdrowisku rozpoczyna się o godzinie 14.00, natomiast ostatni dzień kończy się o godzinie 12.00.


Podstawy prawne