Drukuj

Podstawy prawne


Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, jedynym źródłem prawa na terenie RP są akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych. Dziennikami urzędowymi w rozumieniu ustawy są: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B", dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe.
Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. W Dzienniku Ustaw ogłaszane są akty normatywne i inne akty prawne. Dniem ogłoszenia aktu jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Dziennik Ustaw. Dzień ogłoszenia aktu w postaci elektronicznej umieszczony jest w obrębie nagłówka strony.    
Kancelaria Sejmu RP udostępnia Internetowy System Aktów Prawnych zawierający opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych, a także ich powiązania. ISAP umożliwia wybór aktów prawnych według haseł lub roczników, a także ich wyszukiwanie. Kancelaria Sejmu zaznacza, że ISAP nie jest źródłem prawa, a elektroniczne wersje tekstów ujednoliconych ustaw opracowywanych w KS mogą być dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym. 

Internetowy System Aktów Prawnych - otwórz link


Gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej
Warunki umów z NFZ
Prawa pacjenta
Dokumentacja medyczna pacjenta
Oczekiwanie na świadczenie
Leczenie poza granicami kraju
Przepisy przydatne pacjentom
Formularze