Drukuj

Leczenie poza granicami kraju

EKUZ dla uczniów (studentów) kierowanych na praktyki (staż, szkolenie, kurs przygotowawczy) w krajach członkowskich UE/EFTA

14.06.2017

Osoby, które zostały skierowane przez szkoły (uczelnie) na praktyki (staż, szkolenie, kurs przygotowawczy) uznaje się za osoby wyjeżdzające do innego państwa członkowskiego z zamiarem pobytu tymczasowego, gdyż nie są pracownikami na gruncie polskich przepisów.

By uzyskać kartę EKUZ osoby takie winny dołączyć do wniosku pisemną informację z instytucji państwa, w którym wykonywana będzie praktyka (staż, szkolenie, kurs) lub oświadczenie przedstawiciela placówki kierującej potwierdzające brak podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w czasie wykonywania praktyki (stażu, szkolenia, kursu).

Zmienić to może uznanie przez państwo odbywania praktyki (stażu, szkolenia, kursu przygotowawczego), że podejmowana aktywność jest pracą najemną lub wykonywaniem działalności na własny rachunek. W takiej sytuacji zastosowanie będą miały przepisy wspólnotowe w zakresie ustalania ustawodawstwa właściwego dla ubezpieczenia zdrowotnego.

Gdy zostanie stwierdzona właściwość innego państwa członkowskiego (podleganie ubezpieczeniu w innym niż Polska państwie UE/EFTA) karta EKUZ nie zostanie wydana, a wydana uprzednio zostanie wycofana.

Wydział Spraw Świadczeniobiorców

Wszystkie aktualności