Narodowy Fundusz Zdrowia - Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie obrazek

Pilne 800 137 200 - ten numer warto zapamiętać. Twoja pomoc medyczna, gdy przychodnia POZ jest zamknięta Zobacz, jak zarejestrować się na szczepienie! Rejestracja poszczególnych grup wiekowych Czekasz na szczepienie w punkcie szczepień? Pamiętaj o dystansie i maseczkach Zgłoś się na szczepienie przez formularz – zostaniesz sprawniej obsłużony Zamknij

Opieka zdrowotna w UE i EFTA

Drukuj

Opieka zdrowotna w UE i EFTA

Nowe terminy ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

12.06.2019

Od 1 czerwca 2019 roku osoby zatrudnione, osoby prowadzące pozarolniczą oraz rolniczą działalność gospodarczą, osoby pobierające zasiłek/świadczenie przedemerytalne otrzymują EKUZ na 3 lata.

do 5 lat

 • osoby pobierające świadczenia emerytalne
 • osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku poniżej 18 roku życia [1] (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez te osoby 18 rok życia)
 • osoby nieubezpieczone, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają polskie obywatelstwo (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez te osoby 18 rok życia)
 • dzieci / uczniowie, posiadający własny tytuł do ubezpieczenia w wieku poniżej 18 roku życia [2] (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez te osoby 18 rok życia)
 • osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

do 3 lat

 • osoby zatrudnione
 • osoby prowadzące pozarolniczą oraz rolniczą działalność gospodarczą
 • osoby pobierające zasiłek/ świadczenia przedemerytalne

do 18 miesięcy
osoby ubezpieczone, tj.:

 • pobierające rentę
 • zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku powyżej 18 roku życia [4]
 • dzieci/uczniowie, posiadający własny tytuł do ubezpieczenia w wieku powyżej 18 roku życia [5]
 • studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię

do 6 miesięcy
Osoby nieubezpieczone uprawnione na podstawie przepisów krajowych, tj.:

 • nieubezpieczone osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, posiadają miejsce zamieszkania na terytorium RP, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez te osoby 18 rok życia);
 • nieubezpieczone kobiety posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w  okresie ciąży i porodu;
 • nieubezpieczone kobiety posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu.

do 2 miesięcy

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy
 • niewymienione wcześniej osoby ubezpieczone

do 90 dni

 • osoby, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach)

do 42 dni

 • nieubezpieczone kobiety posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie połogu
 • nieubezpieczone kobiety posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie połogu

________________________________________
[1] Dotyczy to osób o których mowa w art.5 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
[2] Dotyczy to osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt. 17, 18 i 19 ustawy o świadczeniach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
[3] Dotyczy to osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt. 1 lit. a) f), g) oraz pkt. 2-15a), 32) i 35) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. m.in. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, osoby duchowne, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, funkcjonariusze służb mundurowych, funkcjonariusze ABW, AW, CBA, SKW, SWW, BOR, posłowie i senatorowie, sędziowie i prokuratorzy oraz ławnicy.
[4] Dotyczy to osób o których mowa w art.5 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
[5] Dotyczy to osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt. 17, 18 i 19 ustawy o świadczeniach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 *UWAGA: W przypadku uzyskania przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o utracie prawa wnioskodawcy do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, okres ważności, na jaki wydana ma być EKUZ, nie może być dłuższy niż okres przysługującego wnioskodawcy uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Osoby wyjeżdżające w związku z pracą jako pracownicy delegowani lub wykonujący pracę w dwóch lub więcej państwach członkowskich UE/EFTA, będą mogły otrzymać kartę EKUZ na okres wskazany na dokumencie A1/E101 wystawiony przez ZUS.

Zasady dotyczące okresu ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej w związku z pobytem czasowym, który nie jest związany z pracą - otwórz link do Polskiej Instytucji Łącznikowej w zakresie świadczeń zdrowotnych

Wszystkie aktualności