Drukuj

Leczenie poza granicami kraju

Pobieranie emerytury polskiej oraz z innego kraju UE, a ubezpieczenie zdrowotne

14.05.2015

Informacja dla osób pobierających polską emeryturę lub rentę oraz zagraniczną emeryturę lub rentę transferowaną przez bank

 

Dla osoby pobierającej emeryturę lub rentę z dwóch lub więcej państw członkowskich, w tym z państwa zamieszkania, właściwe jest ustawodawstwo państwa zamieszkania.*Dla osoby mieszkającej w Polsce, która pobiera polskie świadczenie emerytalne/ rentowe oraz świadczenie emerytalne/ rentowe z innego kraju UE/EFTA, ustawodawstwem właściwym w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, jest ustawodawstwo polskie.


Zgodnie z polskimi przepisami**, bank wypłacający świadczenie emerytalne/ rentowe z innego państwa członkowskiego, kieruje do oddziału wojewódzkiego NFZ pytanie dotyczące podlegania przez tę osobę ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce.
Zgłoszenie danej osoby do ubezpieczenia zdrowotnego następuje do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym bank otrzymał od OW NFZ informację potwierdzającą podleganie danej osoby ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce z tytułu pobierania polskiej emerytury lub renty.

 

Powyższe oznacza, że bank odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanego danej osobie świadczenia zagranicznego, tj. z innego kraju członkowskiego. Obowiązek banku wynika z polskiego ustawodawstwa, które przewiduje odprowadzanie składki na ubezpieczenie zdrowotne od każdego z uzyskanych przychodów.

 

W przypadku, gdy NFZ nie potwierdzi podlegania danej osoby ubezpieczeniu zdrowotnemu w Narodowym Funduszu Zdrowia, bank transferujący zagraniczne świadczenie emerytalno- rentowe nie dokona zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i dana osoba pozostanie nieubezpieczona.

 

Wydział Spraw Świadczeniodawców

 

*Podstawa prawna: art. 11.2 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004.

** Podstawa prawna: art. 75 ust 1. pkt 1a i 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Wszystkie aktualności