Drukuj

Leczenie poza granicami kraju

Informacja dla emerytów/rencistów zmieniających miejsce zamieszkania

10.07.2015

Osoby pobierające emeryturę lub rentę z Polski, które zmieniły miejsce zamieszkania na inny niż Polska kraj UE/EFTA i nie podjęły aktywności zawodowej na terenie kraju zamieszkania mogą wystąpić do NFZ z wnioskiem o wystawienie formularza S1/ E 121.
Formularz ten uprawnia do pełnego zakresu rzeczowych świadczeń zdrowotnych w państwie zamieszkania, innym niż państwo właściwe (Polska).


W celu uzyskania S1/ E 121 osoba zainteresowana winna złożyć w oddziale wojewódzkim NFZ wniosek oraz dokument potwierdzający zmianę miejsca zamieszkania. Może być nim kopia złożonego w ZUS i potwierdzonego przez ZUS druku ZUS ZZA lub zaświadczenie wydane przez ZUS.

Zaświadczenie winno zawierać następujące informacje:
1. wybrany przez osobę ubezpieczoną oddział wojewódzki NFZ,
2. aktualny adres zamieszkania na terenie innego niż Polska kraju UE/EFTA,
3. datę zmiany miejsca zamieszkania na inny niż Polska kraj UE/EFTA.

 

Zaznaczyć należy, iż zaświadczenia wydawane są przez ZUS na podstawie wniosku o zmianę adresu, który składa osoba zainteresowana ( w oddziale lub Inspektoracie ZUS). Po zrealizowaniu wniosku zainteresowany otrzymuje dokument potwierdzający dokonaną zmianę- zaświadczenie.

Wniosek o wydanie formularza S1/E121

 

Wydział Spraw Świadczeniobiorców

Wszystkie aktualności