Drukuj

Leczenie poza granicami kraju

Informacja dla emerytów/rencistów zmieniających miejsce zamieszkania

23.05.2022

Osoby pobierające emeryturę lub rentę z Polski, które zmieniły miejsce zamieszkania na inny niż Polska kraj UE/EFTA lub Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, i nie podjęły aktywności zawodowej na terenie kraju zamieszkania, mogą wystąpić do NFZ z wnioskiem o dokument S1.
Formularz ten uprawnia do pełnego zakresu rzeczowych świadczeń zdrowotnych w państwie zamieszkania, innym niż państwo właściwe (Polska).

W celu uzyskania dokumentu S1, osoba zainteresowana winna złożyć w oddziale wojewódzkim NFZ wniosek oraz dokument potwierdzający zmianę miejsca zamieszkania. Może być nim kopia złożonego w ZUS i potwierdzonego przez ZUS druku ZUS ZZA lub zaświadczenie wydane przez ZUS.

Zaświadczenie winno zawierać następujące informacje:
1. wybrany przez osobę ubezpieczoną oddział wojewódzki NFZ,
2. aktualny adres zamieszkania na terenie innego niż Polska kraju UE/EFTA,
3. datę zmiany miejsca zamieszkania na inny niż Polska kraj UE/EFTA.

Zaznaczyć należy, iż zaświadczenia wydawane są przez ZUS na podstawie wniosku o zmianę adresu, który składa osoba zainteresowana ( w oddziale lub Inspektoracie ZUS). Po zrealizowaniu wniosku, zainteresowany otrzymuje dokument potwierdzający dokonaną zmianę, tj. zaświadczenie.

Pobierz formularz z zakładki: Formularze/ Formularze w Unii Europejskiej/ EFTA / Wniosek o dokument S1 o objęcie opieką zdrowotną dla osoby zamieszkałej w innym państwie UE, EFTA lub Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (zwanym dalej państwem członkowskim)
 

Wydział Współpracy Międzynarodowej ZOW NFZ

Wszystkie aktualności