Drukuj

Leczenie poza granicami kraju

Ubezpieczenie zdrowotne osób spoza państw członkowskich UE/EFTA, które przebywają na terenie Polski

10.07.2015

Ubezpieczenie zdrowotne osób spoza państw członkowskich UE/EFTA, które przebywają na terenie Polski

Do obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia mogą się zgłosić osoby nieposiadające obywatelstwa państwa członkowskiego UE/EFTA, na podstawie niżej wymienionych dokumentów:
• wizy w celu wykonywania pracy
• zezwolenia na pobyt czasowy z wyłączeniem zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu
• zezwolenia na pobyt stały
• zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
• zgody na pobyt ze względów humanitarnych
• zgody na pobyt tolerowany
a także osoby, które uzyskały w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo korzystają z ochrony czasowej.

Do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ mogą się zgłosić osoby nieposiadające obywatelstwa państwa członkowskiego UE/EFTA, które są:
• Studentami i uczestnikami studiów doktoranckich studiującymi w Polsce oraz absolwentami odbywającymi w Polsce obowiązkowy staż,
• członkami zakonów oraz alumnami wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantami, nowicjuszami i juniorystami zakonów ich odpowiednikami przebywającymi na terenie Polski na podstawie ww. dokumentów,
• osobami odbywającymi staż adaptacyjny (staż dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej)
• osobami obywającymi kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym (kursy dla cudzoziemców).

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na kursy dokształcające, w tym kursy języka polskiego oraz roczne kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim jeżeli:
1)posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;
3)posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

Wydział Spraw Świadczeniobiorców

Podstawa prawna:

Art. 3 ust 1 pkt 2,oraz ust. 2 pkt 1)-4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015 poz. 581)

Art. 181 ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r.o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej Dz. U. z dnia 10 września 2012 r., Nr. 1003. Staż adaptacyjny dotyczy cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych. Dz. U. z dnia 19 października 2006 r. Nr 190, poz. 1406

 

Wszystkie aktualności