Drukuj

Leczenie poza granicami kraju

Dokumenty niezbędne do uzyskania karty EKUZ przez studentów zamierzających kontynuować naukę poza RP (w krajach UE/EFTA)

05.07.2017

Osoby udające się do szkoły/ na studia do innego państwa UE/EFTA, zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny, wnioskując o EKUZ przedstawiają:

  1. wniosek o wydanie EKUZ 
  2. zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, ważne w danym roku, wystawione przez szkołę lub uczelnię znajdującą się w innym państwie UE/EFTA bądź zaświadczenie z polskiej szkoły lub uczelni wysyłającej ucznia/studenta lub
  3. legitymację szkolną lub studencką ważną w danym roku szkolnym / akademickim

Informacje wymagane w zaświadczeniu:

  • pełna nazwa uczelni z dokładnym adresem
  • imię, nazwisko i data urodzenia studenta
  • dzień rozpoczęcia semestru/roku akademickiego oraz dzień zakończenia danego semestru/roku akademickiego, w trakcie którego osoba wnioskująca o EKUZ posiada status studenta
  • podpis osoby upoważnionej przez uczelnię do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenie ważne jest 90 dni od daty wystawienia. Zaświadczenie wystawione z datą wcześniejszą nie może stanowić podstawy wydania EKUZ.

W przypadku, gdy na podstawie wydanego przez zagraniczną uczelnię zaświadczenia lub na podstawie legitymacji wystawionej w języku obcym, nie można jednoznacznie określić faktu i okresu kształcenia się osoby, której karta ma być wydana, Oddział Funduszu może oczekiwać od wnioskującego tłumaczenia treści dokumentu przez tłumacza przysięgłego na język polski lub angielski, celem ustalenia prawa do świadczeń.

Źrodło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców

Wszystkie aktualności