Drukuj

Strefa osób niepełnosprawnych

Dostęp dla osób niepełnosprawnych do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ – elementem krajowego sytemu wsparcia

09.07.2018

Aktualizacja 12.07.2018

Od spotkania z przedstawicielami zachodniopomorskich organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi rozpoczął się 9 lipca w Stargardzie cykl konsultacji Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej, dotyczących budowy krajowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Konsultacje dotyczą najważniejszych celów przedsięwzięcia i mają się odbyć we wszystkich województwach.  

W konferencji prasowej oraz spotkaniu z przedstawicielami środowiskowych domów samopomocy, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i samorządu z terenu województwa udział wzięli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, wicewojewoda Marek Subocz, poseł Michał Jach, dyrektor Oddziału Zachodniopomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Anna Rąbel oraz zastępca dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych ZOW NFZ Wojciech Włodarski.

Od 1 lipca 2018 roku osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydawane po ukończeniu przez te osoby 16 roku życia, otrzymały wsparcie w postaci szczególnych uprawnień: do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym do rehabilitacji leczniczej - poza kolejnością, wizyt w poradniach specjalistycznych bez skierowania oraz dodatkowego zaopatrzenia w wyroby medyczne.
W województwie zachodniopomorskim jest 90 miejsc udzielania świadczeń fizjoterapii, tj. rehabilitacji leczniczej w trybie ambulatoryjnym oraz kilka poradni rehabilitacji narządu słuchu i mowy. Świadczenia rehabilitacji udzielane są także w 26 ośrodkach dziennych oraz w 25 stacjonarnych oddziałach lub zakładach udzielających świadczeń w trybie całodobowym. W placówkach zatrudnionych jest ponad 980 fizjoterapeutów.

Na sfinansowanie świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej dla uprawnionej grupy osób ZOW NFZ otrzymał dodatkowo, na okres trzeciego kwartału 2018 roku, kwotę 7,7 mln zł. Podmioty udzielające świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej dostały tzw. pakiety startowe, będące podstawą do realizacji świadczeń dla osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o zsn i ich rozliczania z Funduszem. Dodatkowe pieniądze pozwolą świadczeniodawcom na pełniejsze wykorzystanie bazy rehabilitacyjnej i potencjału kadrowego, a także na podejmowanie przez nich decyzji organizacyjnych w celu realizacji świadczeń w dodatkowym czasie pracy.

Zobacz więcej: otwórz link do informacji

Biuro prasowe ZOW NFZ

Wszystkie aktualności