Drukuj

Deklaracja dostępności

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.nfz-szczecin.pl

Data publikacji strony internetowej: 30.06.2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.09.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Obecnie trwają prace nad przeniesieniem treści ze stron Oddziałów Wojewódzkich na stronę Centrali NFZ – będą funkcjonowały jako jeden wspólny serwis, spełniający standardy dostępności, zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Planowane zakończenie tego procesu jest na 31 grudnia 2022 r.

Data sporządzenia deklaracji: 23.09.2020

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 22.01.2021

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Aleksandra Maciejewska-Kacprzak, adres poczty elektronicznej e-mail: aleksandra.maciejewska-kacprzak@nfz-szczecin.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Kontakt do koordynatora dostępności w NFZ
Aleksandra Maciejewska-Kacprzak
e-mail: aleksandra.maciejewska-kacprzak@nfz-szczecin.pl
telefon: 91 425 72 99

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
 • sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewniania przez NFZ dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 • monitorowanie działalności NFZ w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich – otwórz link do informacji.

Dostępność architektoniczna

Informacje ogólne

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia posiada następujące lokalizacje:

 • siedziba Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ w Szczecinie, ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

 • Delegatura ZOW NFZ w Koszalinie, ul. Andersa 34, 75-626 Koszalin

 • Punkt Obsługi Klienta ZOW NFZ w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce - zakończenie działalności z dniem 16.09.2021 roku.

Komunikowanie się z Zachodniopomorskim OW NFZ może odbywać się poprzez:

 • zgłoszenie osobiste

 • zgłoszenie pisemne na adres korespondencyjny

 • korzystanie z poczty elektronicznej: biuro@nfz-szczecin.pl

 • przesłanie faksu, na numery:

  • Siedziba ZOW NFZ w Szczecinie, fax 91-425-11-88

  • Delegatura ZOW NFZ w Koszalinie, fax 94-341-54-22

 • poprzez elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ePUAP) na stronie internetowej Oddziału www.nfz-szczecin.pl

W budynkach ZOW NFZ nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

Język migowy na poziomie podstawowym zna dwoje pracowników ZOW NFZ w Szczecinie. W sprawach bardziej skomplikowanych, a także w Delegaturze w Koszalinie należy złożyć wniosek o usługę tłumacza języka migowego PJM, SJM lub SKOGN Otwórz link do informacji

Wykaz dostępności znajduje się również na www.nfz-szczecin.pl w zakładce Bez barier – otwórz link do informacji

Opis dostępności architektonicznej

Siedziba Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ w Szczecinie

Adres: ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Obsługa klientów odbywa się w Sali Obsługi Klientów, na poziomie pierwszego piętra, na prawo od wejścia głównego.

Parking z oznakowanymi miejscami dla osób niepełnosprawnych znajduje się przed budynkiem, od ulicy Arkońskiej.

Podjazd dla osób niepełnosprawnych, prowadzący do wejścia głównego, znajduje się po lewej stronie budynku, obok zewnętrznych schodów. Do wejścia głównego prowadzą również schody zewnętrzne, od ulicy Arkońskiej.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na lewo od wejścia głównego; klucz do toalety należy pobrać u pracowników ochrony, na prawo od wejścia.


Delegatura Zachodniopomorskiego OW NFZ w Koszalinie

Adres: ul. Andersa 34, 75-626 Koszalin

Obsługa klientów odbywa się w pomieszczeniu na parterze budynku, po prawej stronie od wejścia głównego.
Język migowy - wniosek o usługę tłumacza języka migowego PJM, SJM lub SKOGN należy złożyć z wyprzedzeniem. Otwórz link do informacji

Parking z miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się przy wejściu głównym (2 stanowiska) oraz z boku budynku, w bocznym skrzydle (1 stanowisko).

Podjazd dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się z boku budynku. O potrzebuje skorzystania z podjazdu należy powiadomić pracowników ochrony budynku. Wjazd odbywa się z poziomu -1 windą na poziom parteru, gdzie mieszczą się pomieszczenia Delegatury ZOW NFZ wraz z Salą Obsługi Klienta..

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w pobliżu windy (na poziomie -1).

O Narodowym Funduszu Zdrowia łatwym językiem

O Narodowym Funduszu Zdrowia łatwym językiem, pobierz (PDF, 171 KB)