Drukuj

e-recepta

1 mln złotych dla świadczeniodawców na dofinansowanie e-recepty

24.08.2019

Ponad 1 mln złotych (1 mln 1 tys. zł) otrzymał Zachodniopomorski Oddział NFZ dla praktyk lekarskich i podmiotów leczniczych, które zaczęły wystawiać w tym roku e-receptę. Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki na zakup oprogramowania, dokonane ze środków własnych. Można złożyć jeden wniosek na kwotę do 1 tys. złotych, ale na nie więcej niż 80% poniesionych kosztów. Do tej pory do Oddziału NFZ w Szczecinie wpłynęło 110 wniosków, z czego 59 na łączną kwotę prawie 52 tys. zł zostało już rozpatrzonych. Wnioski można składać do 10 września br. Warunkiem jest wystawienie e-recepty w miesiącu poprzedzajacym miesiąc złożenia wniosku. 

Więcej, w komunikacie Wydziału Ekonomiczno - Finansowego, poniżej

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że warunkiem uzyskania dotacji jest złożenie w terminie do dnia 10 września 2019r. kompletu poprawnej dokumentacji według podanego poniżej schematu:

  • wniosek o udzielenie dofinansowania (zał. nr 1 do zarządzenia),
  • specyfikacja dofinansowania (zał. nr 2 do zarządzenia),
  • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2018r. albo 2019r. oprogramowania wykorzystywanego do zapewnienia możliwości wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarskich lub dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 55/2019/DEF Prezesa NFZ oraz dołożenie szczególnej staranności przy wypełnianiu wniosku i kompletowaniu dokumentacji, ponieważ w przypadku złożenia formularza wniosku i załączników zawierających błędy, lub niekompletnych dokumentów, świadczeniodawca jest zobowiązany na wezwanie ZOW NFZ do złożenia poprawionych dokumentów oraz uzupełnienia wskazanych braków w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. W takim też przypadku wniosek zostanie odrzucony i spowoduje konieczność złożenia poprawnego wniosku, a termin wpływu do oddziału ulegnie zawieszeniu i będzie biegł licząc od momentu złożenia poprawionych lub uzupełnionych dokumentów przez świadczeniodawcę.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie oraz  wniosków oraz o udzielenie dofinansowania złożonych przez uprawnionych świadczeniodawców następuje według kolejności ich wpływu do oddziału Funduszu, do wysokości środków pochodzących z dotacji celowej przyznanych oddziałowi Funduszu.

Prosimy o składanie dokumentów do kancelarii ZOW NFZ lub przesłanie drogą pocztową w kopercie z dopiskiem „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców ” i dodatkowo o przesyłanie zał. nr 2 (specyfikacji dofinansowania) w formie pliku elektronicznego edytowalnego na adres: dotacje@nfz-szczecin.pl

Zarządzenie Prezesa NFZ nr 55/2019/DEF z dnia 31.05.2019r - otwórz link

Informacje pod nr telefonu:

91 425 10 93
91 425 72 73
91 425 11 86
91 425 11 87
91 425 10 57- w sprawie oprogramowania
91 425 11 18- w sprawie oprogramowania

Wydział Ekonomiczno-Finansowy ZOW NFZ

 

 

 

Wszystkie aktualności