Drukuj

Rejestracja w Portalu SZOI

Aktualizacja 23.11.2021

Uprzejmie informujemy, że zarówno świadczeniodawcy jak i oferenci ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, mają obowiązek podpisać umowę upoważniającą do korzystania z Portalu SZOI, będącego Portalem NFZ.

Dokumenty niezbędne do rejestracji w Portalu SZOI to formularz rejestracyjny wraz z dwiema kopiami umowy oraz oświadczeniem administratora. Dokumenty te generowane są po wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie logowania Portalu SZOI: Formularz rejestracyjny

Ważne!

Podpisany formularz rejestracyjny (1 egzemplarz), podpisane dwa egzemplarze umowy na korzystanie z Portalu Świadczeniodawcy SZOI oraz oświadczenie administratora (1 egzemplarz) należy złożyć osobiście w punkcie podawczym Zachodniopomorskiego OW NFZ w Szczecinie lub przesłać pocztą na adres 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45.
Po zarejestrowaniu podmiotu w systemie informatycznym dane dostępowe (login i hasło) do Portalu Świadczeniodawcy SZOI zostaną przekazane drogą mailową lub bezpośrednio, w zależności od opcji wybranej w formularzu rejestracyjnym.

Wskazówki dotyczące wypełnienia druku „Umowa"

Pozycji : „umowa nr" i „zawarta w Szczecinie w dniu" nie należy wypełniać.
Umowa powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach.
Umowa powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania jednostki (reprezentacja wynikająca z Wpisu do Rejestru Wojewody, KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej itp.)

Jeden egzemplarz umowy zostanie odesłany na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Informatyki ZOW NFZ:

Informacje dotyczące korzystania z Portalu SZOI

  1. Regulamin korzystania z Portalu NFZ przez apteki i punkty apteczne (pobierz)
  2. Regulamin korzystania z Portalu NFZ przez świadczeniodawców i podwykonawców (pobierz)
  3. Wniosek o odblokowanie konta (pobierz)
  4. Wniosek o zawieszenie konta (pobierz)