Drukuj

Podstawowa Opieka Zdrowotna - kontraktowanie

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna na okres: począwszy od dnia 01.01.2017 na czas nieoznaczony

04.01.2017

zał. nr 1a

KOD POSTĘPOWANIA 16-17-000011/POZ/0113/06 – zapytanie ofertowe do pobrania

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW o zawarciE umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

NA OKRES: POCZĄWSZY OD DNIA 01.01.2017 NA CZAS NIEOZNACZONY

Na podstawie art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 j.t. ze zm.).

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W SZCZECINIE

Adres: SZCZECIN ul. ARKOŃSKA 45
informuje o rozpoczęciu naboru i zaprasza

do składania wniosków w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 – usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego):

- 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie;

- 85141100-0 Usługi świadczone przez położne;

- 85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki;

- 85120000-6 Usługi medyczne i podobne.

   (kod i nazwa przedmiotu zamówienia zgodne z obowiązującym WSZ)

w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w następujących przedmiotach umów:

 1. ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ, w tym:
  - ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ - PORADY ZWIĄZANE Z WYDANIEM KARTY DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO
 2. TRANSPORT SANITARNY W POZ
 3. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ
 4. ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ, w tym:
  - ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W OPIECE NAD KOBIETĄ W PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY FIZJOLOGICZNEJ
  - ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY
 5. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

na obszarze województwa: ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Obowiązujące stawki kapitacyjne i ryczałtowe określają:

 1. Zarządzenie nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27-06-2016r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zmienione zarządzeniem nr 122/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 12-12-2016r., zarządzeniem nr 124/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16-12-2016r.;
 2. Zarządzenie nr 125/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 22-12-2016r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zm.), zarządzeniu nr 125/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 22-12-2016r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24-09-2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.86 j.t.).

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zm.).

 1. W przypadku świadczeniodawców lub innych podmiotów posiadających uprawnienie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, którzy w dniu złożenia wniosku nie są związani z oddziałem wojewódzkim Funduszu umową o udzielanie świadczeń w danym zakresie/zakresach poz lub, gdy dane zgłoszone do realizacji aktualnej umowy będą podlegały zmianom w nowym okresie umowy:

Formularz wniosku powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

 1. W przypadku świadczeniodawców lub innych podmiotów realizujących w dniu złożenia wniosku zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie/zakresach poz, i w związku z tym oddział wojewódzki Funduszu posiada w swoim systemie informatycznym, zgodne ze stanem faktycznym, informacje, o których mowa w § 34 ust. 2 zarządzenia nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27-06-2016r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz aktualne pod względem stanu prawnego i faktycznego dokumenty, o których mowa w § 36 ust. 1 pkt 2-3 i 5 w/w zarządzenia:

Formularz wniosku może być sporządzony wyłącznie w formie pisemnej, według wzoru określonego załącznikiem nr 16 do w/w zarządzenia.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2017 dostępne są na stronie internetowej ZOW NFZ w Szczecinie www.nfz-szczecin.pl od dnia 20-12-2016r.

Wnioskujący o zawarcie umów od dnia 01 stycznia 2017 roku proszeni są o złożenie wniosków do dnia 09 stycznia 2017 roku*. Złożenie wniosków w tym terminie gwarantuje ich terminowe rozpatrzenie przez OW NFZ. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą wg kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioski złożone do 10 dnia każdego miesiąca, będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego).

Wnioskodawca może złożyć w ZACHODNIOPOMORSKI OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu merytorycznego świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. W przypadku, gdy wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane w różnych miejscach na terenie działania OW NFZ, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń.

 
Szczecin dnia 04 stycznia 2017r.

 
*Dotyczy wniosków o zawarcie umów w zakresie - ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W OPIECE NAD KOBIETĄ W PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY FIZJOLOGICZNEJ

Wszystkie aktualności