Drukuj

Podstawowa Opieka Zdrowotna - kontraktowanie

Komunikat o aneksowaniu na rok 2017 umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zawartych na czas nieoznaczony

11.01.2017

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie informuje wszystkich Świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, którzy zaakceptowali warunki finansowania świadczeń POZ w roku 2017, oraz potwierdzili spełnianie wymogów koniecznych do realizacji świadczeń POZ od dnia 01-01-2017r., że:
przekazał Świadczeniodawcom do podpisu (za pośrednictwem poczty) aneksy, których przedmiotem jest wprowadzenie nowego brzmienia umowy POZ, oraz aktualizacja załączników do umowy.

Wskazujemy, że obowiązujące dla w/w okresu rozliczeniowego stawki kapitacyjne i ryczałtowe określa zarządzenie nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27-06-2016r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zmienione zarządzeniem nr 122/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12-12-2016 roku, zarządzeniem nr 124/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16-12-2016 roku, oraz zarządzenie nr 125/2016/DSOZ z dnia 22-12-2016r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Informujemy Państwa, że podpisanie przez Świadczeniodawcę wskazanej wyżej dokumentacji, kończy proces aneksowania umowy POZ na rok 2017.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności